Альтернативний проект Статуту НСПУ

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

Міністерством  юстиції  України

26 червня 1991 р.,  свідоцтво № 90    

 

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИЙ

25 квітня 1993 р.

 

Замінено свідоцтво згідно постанови КМУ  від 01.06.98 р. № 762, свідоцтво № 5 від 03 лютого 1999 р.

 

ПОГОДЖЕНО

із змінами та доповненнями  28 листопада 2001 р.

 

Взято до відома 14 грудня 2006 р.

 

Заступник міністра  І.І. Ємельянова

 

 

Зміни зареєстровані Міністерством юстиції України.

Наказ від 11.06.2015 р. № 932/5

Свідоцтво № 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Х  з’їздом письменників України (І з’їздом незалежних письменників суверенної України) 17 квітня 1991 р., м. Київ

Зі змінами та доповненнями, внесеними ІІ з’їздом письменників України 28 жовтня 1996 р.

Зі змінами та доповненнями , внесеними ІІІ з’їздом письменників України 17 жовтня 2001 р.

Зі змінами та доповненнями, внесеними V з’їздом письменників України 18 жовтня 2006 р.

Затверджена нова редакція VII позачерговим з’їздом Національної  Спілки  письменників України 29 листопада 2014 р., м. Київ

Затверджена нова редакція IХ  позачерговим з’їздом Національної  Спілки  письменників України 28 вересня 2017 р., м. Київ

 

    Голова НСПУ        

                                      М. Сидоржевський


 

СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  ПИСЬМЕННИКІВ

УКРАЇНИ

(Альтернативний проект)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Національна спілка письменників України (далі – НСПУ) – всеукраїнська творча спілка,добровільне об’єднання  за професійними інтересами не менше ста українських письменників (прозаїків, поетів, драматургів, публіцистів, перекладачів, літературознавців та критиків, що проживають в Україні та за її межами, займаються творчою діяльністю, результатом якої є створення літературних творів.

1.2. НСПУ має свої територіальні осередки (організації) в Автономній Республіці Крим, в областях, та у м. Києві.

НСПУ діє на основі Загальної декларації прав людини, Конституції України, чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», цього Статуту, інших нормативних актів, що регулюють діяльність творчих спілок.

1.3. НСПУ діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав, а в статутній діяльності є незалежною від державних органів і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських формувань. юридичних та фізичних осіб.

1.4. НСПУ на засадах рівноправного партнерства співпрацює з державними та іншими установами, підприємствами і організаціями, творчими спілками, фондами, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.5. НСПУ сповідує принцип рівності своїх членів незалежно від їхніх мистецьких, творчих, політичних чи релігійних уподобань.

1.6. Юридична адреса НСПУ: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 2.

 

ІІ.   ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

2.1. Основним напрямом діяльності НСПУ є сприяння професійній праці письменників України, захист їхніх авторських та громадянських прав; відстоювання честі, гідності, доброго імені літератора, охорона і захист його творчої спадщини, творчих і соціальних інтересів у державних органах, громадських організаціях, а також у судах; боротьба з утисками творчої свободи письменників, проти переслідування їх за політичні, національні, релігійні переконання, що не суперечать чинному законодавству України, за дотримання тих чи інших творчих, естетичних принципів.

2.2. НСПУ піклується про збереження і розвиток української мови як державної, освоєння, збереження, поширення та примноження надбань української літератури і мистецтва, культурних набутків національних меншин України, сприяє перекладу творів української літератури іншими мовами і перекладові творів літератури інших народів українською мовою, для чого ініціює відповідні загальнодержавні програми, бере участь у їх реалізації.

2.3. НСПУ співпрацює з письменницькими та іншими творчими організаціями, здійснює прямі міжнародні зв’язки із зарубіжними організаціями та асоціаціями письменників.

2.4. НСПУ провадить свою міжнародну діяльність за межами України в інтересах держави та НСПУ на основі Закону України  «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законів України.

2.5. НСПУ в межах чинного законодавства бере участь у суспільно-політичному житті України, відстоює принципи демократії, свободи слова, совісті, політичних поглядів і творчих методів, визнає пріоритетною свободу творчості, несумісну з не вмотивованим законодавством України втручанням органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських та релігійних організацій і об'єднань, окремих фізичних осіб у творчий процес НСПУ.

2.6. НСПУ видає газети, журнали, інформаційні матеріали, провадить видавничу діяльність через власні видавництва та поліграфічну базу, може займатися спільною видавничою діяльністю з вітчизняними та зарубіжними літераторами, фондами і організаціями, пропагує у різних формах творчі надбання української літератури, співпрацює із засобами масової інформації.

2.7. НСПУ проводить творчі семінари, конференції, симпозіуми, літературні свята, фестивалі, ювілейні, громадсько-політичні заходи, міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку культурного співробітництва, духовного взаємозбагачення народів.

2.8. НСПУ може входити  на правах колективного члена до інших громадських організацій і творчих спілок або кооперуватися з ними з метою виконання своїх статутних завдань і цілей.

2.9. НСПУ вважає одним із своїх головних завдань плекання талантів, дбає про їхню творчу і соціальну захищеність. З цією метою НСПУ  активно працює з творчою молоддю, бере під свій правовий, творчий і моральний захист молодіжні літературні асоціації та об’єднання на території України, що виявляють бажання співпрацювати з НСПУ.

2.10. НСПУ оголошує творчі конкурси, засновує і присуджує літературні премії, висуває своїх кандидатів на відзначення державними нагородами та почесними званнями України, подає на здобуття премій, отримання державних стипендій відповідно до законодавства України.

2.11. НСПУ є власником майна, майнових комплексів та об’єктів нерухомості, інших матеріальних і фінансових ресурсів, підприємств і друкованих органів Спілки письменників України, які вона мала станом на 24 серпня 1991 року як республіканська організація згідно зі Статутом колишньої Спілки письменників СРСР, надбала в результаті своєї господарської діяльності або набула на них право в інший законний спосіб.

                        ІІІ.  ЧЛЕНИ НСПУ, ЇХНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1. НСПУ діє на засадах індивідуального фіксованого членства за територіальним принципом.

3.2. Членом НСПУ може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства віком від вісімнадцяти років – письменник, автор написаних і перекладених, надрукованих в Україні або за її межами чи поставлених на сцені, на радіо, телебаченні, в кіно літературних творів, що мають самостійну художню цінність, а також опублікованих літературно-критичних статей, праць і досліджень, що відзначаються ґрунтовністю мистецького аналізу й глибиною естетичної думки.

3.3. До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени письменники, що живуть за межами України і пишуть українською мовою або перекладають твори українських письменників іншими мовами чи твори світової літератури на українську мову.

3.4. Член НСПУ може належати до інших творчих спілок, діяльність яких не суперечить Статуту НСПУ.

3.5. Приймальна комісія НСПУ згідно з Положенням про прийом у члени НСПУ, затвердженим Правлінням НСПУ, розглядає і готує справи кандидатів для прийому в члени НСПУ, рекомендує їх шляхом таємного голосування.

3.6. Прийом до НСПУ здійснює Правління НСПУ за поданням Приймальної комісії НСПУ згідно з Положенням про прийом у члени НСПУ. 

3.7.Членам НСПУ видається членський квиток встановленого зразка.

3.8. Член НСПУ має право:

а) обирати керівні, виконавчі та контролюючі органи НСПУ і її обласних (територіальних) організацій та бути обраним до них;

б) після трирічного перебування в НСПУ рекомендувати для прийому до НСПУ інших літераторів;

в) вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку з усіх питань, пов’язаних з діяльністю НСПУ;

г) отримувати всі відомості щодо діяльності НСПУ і її виконавчих органів від керівних, виконавчих та контролюючих органів НСПУ;

ґ) користуватися матеріальною підтримкою НСПУ;

д) утворювати творчі асоціації та об’єднання, що не суперечать цьому Статуту;

е) апелювати до керівних органів НСПУ, коли його право на свободу творчості і свободу друку порушується в державних органах, видавництвах, редакціях друкованих видань, на радіо й телебаченні та в інших випадках, а в разі потреби звертатися з метою захисту своїх порушених прав до суду.

є) мати право корпоративного члена  на свою частку у майні НСПУ  без права одержати його в натурі.

3.9. Член НСПУ зобов’язаний:

а) дотримуватися вимог Закону України «Про професійних творчих працівників та   творчі спілки», Статуту НСПУ;

б) брати участь у творчому, культурному та громадсько-політичному житті організації, сприяти розв’язанню завдань НСПУ;

в) сплачувати вступний і щорічні членські внески (суму визначає Правління НСПУ). Щорічні членські внески залишаються в розпорядженні обласних (територіальних) організацій НСПУ.

3.10. При наданні письменнику або його сім’ї житла для забезпечення умов для творчої діяльності письменника на підставі ст. 6 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» НСПУ порушує перед органами виконавчої влади питання про виділення письменнику окремої кімнати (кабінету) або додаткової жилої площі розміром не менш як 20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі.

3.11. Члени НСПУ мають право на додатковий соціальний захист, фінансову та іншу матеріальну допомогу, доплату до пенсій, користування на пільгових умовах будинками творчості і лікувально-оздоровчими закладами  НСПУ залежно від фінансових можливостей НСПУ.

3.12. Якщо член НСПУ не сплачує членських внесків протягом двох років, обласна (територіальна) організація НСПУ своїм протокольно оформленим рішенням порушує перед Правлінням НСПУ питання про виключення цього письменника з НСПУ.  

3.13. Членство в НСПУ може бути припинене за власним бажанням письменника з поданням відповідної заяви, в разі його смерті або в разі виключення з НСПУ за грубе порушення ним вимог цього Статуту.

3.14. Не допускається членство в НСПУ осіб, які провадять антиконституційну, антидержавну діяльність, несумісну з нормами чинного законодавства України.

3.15. Рішення про виключення з НСПУ ухвалює Правління НСПУ за поданням загальних зборів обласної (територіальної) організації НСПУ.

3.16. Рішення про виключення з НСПУ може бути оскаржене до з’їзду (загальних зборів) НСПУ або в суді.

      

VІ. КЕРІВНІ, ВИКОНАВЧІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ

ОРГАНИ НСПУ І  ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

4.1. В основу організаційної будови НСПУ покладено принципи виборності і колегіальності спілчанських структур усіх рівнів, їхньої періодичної звітності перед членами НСПУ.

4.3. Керівними органами НСПУ є:

а) з’їзд (загальні збори) НСПУ;

б) Правління НСПУ;

в) Секретаріат НСПУ;

г) голова НСПУ.

4.4. Вищим органом НСПУ України є з’їзд (загальні збори) НСПУ, які скликаються Правлінням НСПУ не рідше, ніж один раз на чотири роки.

4.5. У з’їзді НСПУ беруть участь делегати, обрані на загальних зборах (конференції) обласних (територіальних) організацій НСПУ. Норму представництва на з’їзді визначає Правління НСПУ.

Члени НСПУ, що присутні на з’їзді НСПУ, але не були обрані його делегатами, мають право дорадчого голосу.

У загальних зборах НСПУ беруть участь усі члени НСПУ.

4.6. З’їзд НСПУ вважається легітимним, коли в ньому беруть участь дві третини обраних делегатів.

Загальні збори НСПУ вважаються легітимними, коли в них беруть участь дві третини членів НСПУ.

4.7. З’їзд НСПУ:

а) приймає Статут НСПУ або вносить у нього зміни і доповнення;

б) обговорює найважливіші питання розвитку літератури, діяльності НСПУ, участі письменників у літературному і громадському житті, використання майна та визначає перспективні напрями роботи НСПУ;

в) заслуховує, обговорює і затверджує звіти Правління НСПУ, Ревізійної комісії НСПУ, інших підрозділів, створених НСПУ, оцінює роботу НСПУ, її виконавчих і контролюючих виборних органів;

г) обирає таємним голосуванням на альтернативній основі голову НСПУ терміном на чотири роки.

Обраним вважається той, за кого подано половину голосів плюс один голос делегатів з’їзду (учасників загальних зборів) НСПУ, що взяли участь у голосуванні. Якщо жоден із претендентів не набрав такої кількості голосів, на цьому ж з’їзді (загальних зборах) проводяться шляхом таємноготголосування повторні вибори з двох кандидатів, за яких подано найбільше голосів;

ґ) обирає терміном на чотири роки простою більшістю голосів Правління НСПУ у складі голови НСПУ заступників голови НСПУ, секретарів НСПУ, голів обласних (територіальних) організацій та інших авторитетних і активних членів НСПУ загальною кількістю не більше як 65 осіб, а також Ревізійну комісію НСПУ.

Голова Київської організації НСПУ, яка становить майже половину НСПУ, на з’їзді обирається одним із заступників голови Правління НСПУ за посадою та виконує ці обов’язки до складення повноважень голови Київської організації НСПУ;

д) обирає терміном на чотири роки простою більшістю голосів Ревізійну комісію НСПУ та затверджує її голову і заступника;

е) ухвалює рішення про відчуження майна НСПУ;

є) ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію  НСПУ.

4.8. Позачерговий з’їзд НСПУ може бути скликаний за рішенням Правління НСПУ, на вимогу не менше третини членів НСПУ або третини обласних (територіальних) організацій НСПУ. Ініціативна група членів НСПУ звертається до Правління НСПУ, реєструючи у Секретаріаті НСПУ письмову заяву про це. Після підтвердження автентичності підписів заявників або протоколів обласних (територіальних) організацій Правління НСПУ ухвалює рішення про місце і час проведення позачергового з’їзду НСПУ не пізніше, ніж через три місяці після реєстрації заяви та норму представництва делегатів.

Рішення позачергового з’їзду НСПУ щодо переобрання або підтвердження повноважень керівних органів НСПУ є чинними до наступного з’їзду НСПУ.  

4.9. При скороченні чисельності членів НСПУ менше ста осіб замість з’їзду скликаються загальні збори членів НСПУ, які, керуючись нормами Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», вносять зміни і доповнення у цей Статут та реєструють їх у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.10. Кількісний склад виборних органів та форма голосування визначаються з’їздом (загальними зборами) НСПУ.

4.11. Рішення по пунктах «а», «д», «е» статті 4.7 Статуту НСПУ приймаються двома третинами голосів присутніх на з’їзді делегатів (на загальних зборах – членів НСПУ).

З’їзд  (загальні збори) НСПУ протоколюються і підписуються головою НСПУ та головою Протокольної комісії або секретарем президії з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

4.12. У період між з’їздами (загальними зборами) діяльністю НСПУ керує Правління НСПУ.

4.13. Правління НСПУ за поданням Секретаріату НСПУ скликається на засідання двічі на рік. Засідання вважається легітимним, коли в ньому бере участь не менше як дві третини його членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Правління НСПУ, присутніх на засіданні. Засідання протоколюються і підписуються головуючим та секретарем засідання.

4.14.  Правління НСПУ:

а) розглядає і вирішує найважливіші питання діяльності НСПУ за винятком тих, що належать до компетенції з’їзду (загальних зборів) НСПУ; погоджує довгострокову (більше одного календарного року) оренду (суборенду) цілісних майнових комплексів, земельних ділянок та іншого майна, на які НСПУ має право згідно з чинним законодавством України;

б) скликає позачерговий з’їзд (загальні збори) НСПУ з власної ініціативи чи на вимогу третини членів НСПУ або третини обласних (територіальних) організацій НСПУ;

в) вирішує питання про вступ НСПУ до всеукраїнських та міжнародних організацій, асоціацій, фондів і про вихід з них;

г) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або  ліквідацію обласних (територіальних) організацій  НСПУ і постійних комісій НСПУ, затверджує їхні положення;

ґ) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, фондів тощо, затверджує положення про їхню діяльність;

д) ухвалює рішення про заснування, реорганізацію або ліквідацію видавництв, періодичних видань, спільних видань із зарубіжними асоціаціями і фондами, затверджує положення про їхню діяльність;

е) за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, затверджує  штатний розпис НСПУ та обласних (територіальних) організацій НСПУ, ухвалює річні плани роботи і кошторис НСПУ;

є) координує роботу підрозділів НСПУ;

ж) призначає і звільняє директорів видавництва «Український письменник» та головних редакторів друкованих і електронних органів, керівників підприємств і фондів, засновником і співзасновником яких є НСПУ;

з) здійснює контроль за діяльністю усіх структурних підрозділів НСПУ;

е) за рекомендацією Приймальної комісії НСПУ приймає нових членів НСПУ та за протокольним поданням обласних (територіальних) організацій вирішує питання про виключення з НСПУ.

4.15. Виконавчим органом Правління НСПУ є очолюваний головою НСПУ Секретаріат НСПУ, до якого входять голова, заступники голови і секретарі НСПУ, які працюють на платній або безоплатній основі, забезпечуючи виконання рішень з’їзду (загальних зборів) та Правління НСПУ.

4.16. Секретаріат НСПУ скликається на засідання головою НСПУ при необхідності, але не рідше двох разів на місяць, або на вимогу третини його членів невідкладно і правочинний при наявності половини його членів плюс один член Секретаріату НСПУ. Засідання Секретаріату НСПУ протоколюються і підписуються головуючим та секретарем засідання.

4.17. Секретаріат НСПУ:

а) здійснює поточну  роботу НСПУ в період між засіданнями Правління НСПУ;

б) готує проекти планів роботи і загальноспілчанських заходів, постанов, угод (договорів) статутів, положень, кошторисів, штатних розписів, іншу документацію, опрацьовує питання порядку денного і виносить їх на розгляд та затвердження Правлінням НСПУ;

в) організовує скликання та роботу Правління НСПУ;

г) забезпечує практичне виконання ухвалених з’їздом (загальними зборами) НСПУ, Правлінням НСПУ та головою НСПУ рішень і документів.

4.18. Рішення Секретаріату НСПУ ухвалюються простою більшістю голосів.

4.19.  Вищою посадовою особою НСПУ є Голова НСПУ, який:

а) представляє НСПУ в законодавчих і виконавчих органах України, у відносинах з громадськими і творчими організаціями України, а також у відносинах зі спорідненими організаціями інших держав;

б) пропонує з’їзду НСПУ до обрання кількісний та персональний склад заступників голови НСПУ, Секретаріату НСПУ і Правління НСПУ;

в) координує роботу Правління НСПУ; 

г) керує роботою Секретаріату НСПУ;

ґ) має право першого підпису, відкриває і закриває рахунки в установах банку;

д) видає накази про прийом на роботу та звільнення співробітників апарату НСПУ і його підрозділів в рамках затвердженого Правлінням НСПУ штатного розпису та фонду заробітної плати;

е) візує угоди про оренду приміщень та іншого майна НСПУ в межах своїх повноважень;

є) підписує після відповідного рішення з’їзду (загальних зборів) НСПУ документи про відчуження майна НСПУ.

4..20. Перебування особи на посаді голови НСПУ обмежується двома термінами підряд.

4.21. Голова НСПУ має право призупинити рішення керівних органів обласних (територіальних) організацій НСПУ та посадових осіб центрального апарату НСПУ у разі порушення ними чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів і положень організацій та структурних підрозділів НСПУ до розгляду питання Правлінням НСПУ. Таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

4.22. За відсутності голови НСПУ його функції виконує заступник голови або при-значений наказом голови НСПУ секретар НСПУ. Голова НСПУ має право скасувати прийняті ними за час його відсутності рішення.

4.23. Голова НСПУ не може поєднувати свою посаду з державною службою, під-приємницькою і комерційною діяльністю, оплачуваною роботою на штатних посадах у державних, комунальних, приватних та громадських організаціях і фондах, крім творчої та викладацької діяльності.

4.24. У випадку подання головою НСПУ заяви про відставку, невиконання ним своїх службових обов’язків більше чотирьох календарних місяців підряд або його смерті Правління НСПУ приймає рішення щодо проведення позачергового з’їзду (загальних зборів) НСПУ у тримісячний термін.

4.25. Керівники і члени керівних органів НСПУ та її структурних підрозділів не мають права використовувати матеріальну базу НСПУ для заснування приватних підприємств та їхнього утримання і діяльності за рахунок коштів НСПУ.

4.26. Контролюючим органом НСПУ є Ревізійна комісія НСПУ, яка обирається з’їздом (загальними зборами) НСПУ і звітує перед ними. 

4.27. До компетенції Ревізійної комісії НСПУ входять:

а) контроль за законністю прийнятих виборними органами і посадовими особами НСПУ рішень;

б) контроль за виконанням цього Статуту, рішень з’їздів (загальних зборів) НСПУ та Правління НСПУ;

в) перевірка фінансово-господарської діяльності усіх підрозділів НСПУ та її органів управління, підприємств, друкованих органів, видавництв тощо. 

4.28. Ревізійна комісія НСПУ має право виносити результати перевірки на обговорення Секретаріату, Правління та з’їзду (загальних зборів)  НСПУ.

4.29. Члени Ревізійної комісії НСПУ мають право брати участь у засіданнях Секретаріату і Правління НСПУ з правом дорадчого голосу.

4.30. Принцип роботи Ревізійної комісії НСПУ поширюється на відповідні комісії обласних (територіальних) організацій НСПУ.

 

V. ОБЛАСНІ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ) ОРГАНІЗАЦІЇ НСПУ

 

 5.1. Обласні (територіальні) організації НСПУ створюються групою професійних творчих працівників – членів НСПУ, які досягли вісімнадцяти років, у складі не менше трьох осіб за територіальним принципом на установчих зборах. Вони здійснюють статутні завдання НСПУ на терені свого регіону, функціонують на засадах самоуправління за підтримки їхньої організаційно-творчої, фінансово-господарської діяльності з боку НСПУ та місцевих органів влади.

5.2. Рішення установчих зборів обласних (територіальних) організацій НСПУ про їхнє створення та загальних зборів (конференції) про їхню ліквідацію, а також їхні положення затверджуються Правлінням НСПУ та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. З моменту реєстрації обласна (територіальна) організація (осередок) набуває статусу юридичної особи.

5.3. Обласні (територіальні) організації НСПУ у своїй діяльності керуються Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», цим Статутом та своїми положеннями, що не суперечать нормам чинного законодавства України і Статуту НСПУ.

5.4. Обласні організації НСПУ скликають загальні збори своїх членів не рідше одного разу на рік. Порядок їхнього скликання визначається положеннями цих організацій.

5.5. Звітно-виборні загальні збори в обласних організаціях НСПУ проводяться не  рідше одного разу на чотири роки.

5.6. Загальні збори обласних організацій НСПУ є легітимними, якщо в них беруть участь 50 відсотків членів організації  плюс один член організації.

5.7. Обласні організації НСПУ на звітно-виборних загальних зборах обирають голову, Правління та Ревізійну комісію організації.

5.8. Київська організація НСПУ скликає щорічну звітну та раз на чотири роки звітно-виборну конференцію делегатів від утворених нею професійних творчих об’єднань за встановленою Правлінням Київської організації НСПУ квотою. Члени Київської організації НСПУ, які не обрані делегатами конференції, мають право брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу.

5.9. Перебування особи на посаді голови обласної (територіальної) організації НСПУ не повинно перевищувати двох термінів підряд.

5.10. Рішення на загальних зборах (конференції) обласних (територіальних) організацій НСПУ приймаються простою більшістю голосів присутніх повноважних учасників (делегатів) відкритим голосуванням, а обрання голови організації та рекомендації літераторів для вступу до НСПУ – таємним голосуванням. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на зборах (конференції).

5.11. Загальні збори (конференції) обласних (територіальних) організацій НСПУ протоколюються і завіряються підписами головуючого та секретаря засідання.

5.12. Обласні (територіальні) організації НСПУ можуть створювати свої первинні організації за територіально-виробничим принципом без права юридичної особи при наявності у них не менше трьох членів НСПУ.

5.13. При переїзді до іншої області чи іншої країни член НСПУ знімається з обліку в обласній (територіальній) організації, яка письмово інформує про це Секретаріат  НСПУ і в місячний термін передає облікову картку вибулого про сплату членських внесків.

5.14. Правління НСПУ ухвалює рішення про ліквідацію обласної (територіальної) організації НСПУ;

 а) за рішенням загальних зборів (конференції) обласної (територіальної) організації НСПУ;

б) у випадку грубих порушень обласною (територіальною) організацією НСПУ статуту НСПУ і  Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

в) на виконання рішення суду, що набуло законної сили.

Рішення  про п.п. а), б) може бути оскаржене до з’їзду (загальних зборів) НСПУ або в суді.

VІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ, МАЙНО І КОШТИ НСПУ

 

6.1. НСПУ є юридичною особою, має повну фінансову самостійність, вільно розпоряджається власними коштами, має свою символіку, поточні рахунки в банку, круглі печатки, емблеми, штампи зі своїм найменуванням та інші атрибути, зразки яких затверджуються Правлінням НСПУ.

6.2. НСПУ може від свого імені на основі чинного законодавства України набувати на території України і за її межами майнових та немайнових прав.

6.3. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді НСПУ та її організацій, підприємств, установ тощо можуть бути в установленому законодавством порядку будинки творчості, лікувально-оздоровчі заклади, споруди, приміщення, автотранспорт, обладнання, інвентар, майно видавничого, просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, акції, цінні папери та інші активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності НСПУ.

6.4. НСПУ має право в межах чинного законодавства України: провадити господарську, видавничу, поліграфічну, комерційну, благодійну та іншу діяльність шляхом створення необхідних для виконання статутних цілей НСПУ госпрозрахункових під-приємств, організацій, благодійних фондів тощо зі статусом юридичної особи; орендувати та здавати в оренду, надавати або брати в оперативне управління та користування земельні ділянки, майно і кошти.

6.5. Відчуження майна НСПУ проводиться згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

6.6. Для забезпечення ефективної діяльності господарських структур НСПУ Правління НСПУ за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, затверджує Положення про Господарський підрозділ НСПУ на чолі із заступником голови (секретарем) НСПУ з господарської діяльності, його штат і фонд заробітної плати та матеріального стимулювання.

6.7. Заступник голови (секретар) НСПУ з господарської діяльності та очолюваний ним підрозділ підзвітні й підконтрольні голові, Секретаріату, Правлінню, з’їзду (загальним зборам) НСПУ, а також підзвітні Ревізійній комісії НСПУ. 

6.8. НСПУ може одержувати фінансову допомогу з Державного бюджету України.

6.9. НСПУ не несе відповідальності за майнові зобов’язання обласних (територіальних) організацій НСПУ та заснованих нею підприємств, організацій, фондів тощо, а останні не є відповідальними у майнових зобов’язаннях НСПУ.

6.10. НСПУ,  її організації, підприємства, фонди тощо при обкладанні державними і місцевими податками можуть користуватися пільгами згідно з чинним законодавством України.

6.11. Кошти НСПУ становлять:

а) вступні й щорічні членські внески;

б) фінансування з Державного бюджету України;

в) прибутки від оренди майнових комплексів, будівель і приміщень, від діяльності будинків творчості письменників, лікувально-оздоровчих закладів, друкованих органів, фондів тощо;

 г) доходи від діяльності спільних підприємств, створених за участю вітчизняних та іноземних юридичних осіб і громадян;

ґ) цільові транші держави, вітчизняних і зарубіжних юридичних та фізичних осіб;

д) благодійні пожертви від вітчизняних установ, закладів, підприємств і організацій або фізичних осіб, що підтримують діяльність НСПУ;

е) благодійні пожертви від іноземних організацій, фірм, установ, фондів та фізичних осіб, що підтримують діяльність НСПУ;

є) інші не заборонені чинним законодавством України надходження.

6.12. НСПУ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання та розподіл прибутку чи його частини серед засновників, (учасників), органів управління, членів НСПУ, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників НСПУ, крім виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску.

6.13.Кошти НСПУ використовуються для здійснення її статутних цілей: на реалізацію довготривалих і короткотермінових творчих програм та проектів; на різні форми виплат заробітної плати штатним працівникам і  матеріальної допомоги членам НСПУ; на соціальний захист письменників, на зміцнення матеріально-технічної і соціальної бази; на утримання приміщень центрального апарату НСПУ та його підрозділів; на допомогу обласним (територіальним) організаціям НСПУ; на розвиток виробничої, у тому числі видавничої бази, на ведення рекламно-пропагандистської діяльності; на благодійні та інші спілчанські заходи й інші цілі та потреби в межах чинного законодавства України.

6.14. НСПУ, її територіальні осередки, створені нею підприємства, установи, організації, фонди тощо, які мають статус юридичної особи, зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність в установленому законом порядку.

6.15. Порушення законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

 

VІI. ПОРЯДОК  НАБРАННЯ ЧИННОСТІ,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО  СТАТУТУ НСПУ

 

8.1. Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ приймаються зїздом (загальними зборами) НСПУ.

8.2. Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ реєструються у встановленому законодавством України порядку.

8.3. Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ  набирають чинності з дня державної реєстрації.

8.4. Діючий Статут НСПУ втрачає свій юридичний статус у випадках:

а) прийняття нової редакції Статуту НСПУ;

б) припинення НСПУ в передбаченому законодавством України порядку.

 

VІIІ.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

7.1. Припинення діяльності НСПУ здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про це приймається двома третинами голосів присутніх на з’їзді НСПУ делегатів, а на загальних зборах НСПУ – двох третин учасників загальних зборів.

7.2. У разі реорганізації НСПУ  шляхом злиття або поділу її активи і пасиви, права і обов’язки переходять до однієї чи кількох організацій-правонаступниць на підставі угод про злиття або поділ, затверджених з’їздом (загальними зборами) НСПУ, у визначеному ними порядку.

7.3. У разі ліквідації НСПУ питання про активи і пасиви НСПУ вирішує Ліквідаційна комісія НСПУ, яку утворює з’їзд (загальні збори) з числа членів НСПУ. Після погашення у передбаченому законодавством України порядку боргів активи НСПУ передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (галузі культури та мистецтва) або зараховуються до державного бюджету.

7.4. Кошти і майно, які залишилися після ліквідації НСПУ, можуть бути використані лише на цілі, пов’язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва.

 

 

 

Додаткова інформація