Альтернативний проект Статуту НСПУ

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

Міністерством  юстиції  України

26 червня 1991 р.,  свідоцтво № 90    

 

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИЙ

25 квітня 1993 р.

 

Замінено свідоцтво згідно постанови КМУ  від 01.06.98 р. № 762, свідоцтво № 5 від 03 лютого 1999 р.

 

ПОГОДЖЕНО

із змінами та доповненнями  28 листопада 2001 р.

 

Взято до відома 14 грудня 2006 р.

 

Заступник міністра  І.І. Ємельянова

 

 

Зміни зареєстровані Міністерством юстиції України.

Наказ від 11.06.2015 р. № 932/5

Свідоцтво № 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Х  з’їздом письменників України (І з’їздом незалежних письменників суверенної України) 17 квітня 1991 р., м. Київ

Зі змінами та доповненнями, внесеними ІІ з’їздом письменників України 28 жовтня 1996 р.

Зі змінами та доповненнями , внесеними ІІІ з’їздом письменників України 17 жовтня 2001 р.

Зі змінами та доповненнями, внесеними V з’їздом письменників України 18 жовтня 2006 р.

Затверджена нова редакція VII позачерговим з’їздом Національної  Спілки  письменників України 29 листопада 2014 р., м. Київ

Затверджена нова редакція IХ  позачерговим з’їздом Національної  Спілки  письменників України 28 вересня 2017 р., м. Київ

 

    Голова НСПУ        

                                      М. Сидоржевський


 

СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  ПИСЬМЕННИКІВ

УКРАЇНИ

(Альтернативний проект)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Національна спілка письменників України (далі – НСПУ) – всеукраїнська творча спілка,добровільне об’єднання  за професійними інтересами не менше ста українських письменників (прозаїків, поетів, драматургів, публіцистів, перекладачів, літературознавців та критиків, що проживають в Україні та за її межами, займаються творчою діяльністю, результатом якої є створення літературних творів.

1.2. НСПУ має свої територіальні осередки (організації) в Автономній Республіці Крим, в областях, та у м. Києві.

НСПУ діє на основі Загальної декларації прав людини, Конституції України, чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», цього Статуту, інших нормативних актів, що регулюють діяльність творчих спілок.

1.3. НСПУ діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав, а в статутній діяльності є незалежною від державних органів і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських формувань. юридичних та фізичних осіб.

1.4. НСПУ на засадах рівноправного партнерства співпрацює з державними та іншими установами, підприємствами і організаціями, творчими спілками, фондами, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.5. НСПУ сповідує принцип рівності своїх членів незалежно від їхніх мистецьких, творчих, політичних чи релігійних уподобань.

1.6. Юридична адреса НСПУ: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 2.

 

ІІ.   ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

2.1. Основним напрямом діяльності НСПУ є сприяння професійній праці письменників України, захист їхніх авторських та громадянських прав; відстоювання честі, гідності, доброго імені літератора, охорона і захист його творчої спадщини, творчих і соціальних інтересів у державних органах, громадських організаціях, а також у судах; боротьба з утисками творчої свободи письменників, проти переслідування їх за політичні, національні, релігійні переконання, що не суперечать чинному законодавству України, за дотримання тих чи інших творчих, естетичних принципів.

2.2. НСПУ піклується про збереження і розвиток української мови як державної, освоєння, збереження, поширення та примноження надбань української літератури і мистецтва, культурних набутків національних меншин України, сприяє перекладу творів української літератури іншими мовами і перекладові творів літератури інших народів українською мовою, для чого ініціює відповідні загальнодержавні програми, бере участь у їх реалізації.

2.3. НСПУ співпрацює з письменницькими та іншими творчими організаціями, здійснює прямі міжнародні зв’язки із зарубіжними організаціями та асоціаціями письменників.

2.4. НСПУ провадить свою міжнародну діяльність за межами України в інтересах держави та НСПУ на основі Закону України  «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законів України.

2.5. НСПУ в межах чинного законодавства бере участь у суспільно-політичному житті України, відстоює принципи демократії, свободи слова, совісті, політичних поглядів і творчих методів, визнає пріоритетною свободу творчості, несумісну з не вмотивованим законодавством України втручанням органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських та релігійних організацій і об'єднань, окремих фізичних осіб у творчий процес НСПУ.

2.6. НСПУ видає газети, журнали, інформаційні матеріали, провадить видавничу діяльність через власні видавництва та поліграфічну базу, може займатися спільною видавничою діяльністю з вітчизняними та зарубіжними літераторами, фондами і організаціями, пропагує у різних формах творчі надбання української літератури, співпрацює із засобами масової інформації.

2.7. НСПУ проводить творчі семінари, конференції, симпозіуми, літературні свята, фестивалі, ювілейні, громадсько-політичні заходи, міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку культурного співробітництва, духовного взаємозбагачення народів.

2.8. НСПУ може входити  на правах колективного члена до інших громадських організацій і творчих спілок або кооперуватися з ними з метою виконання своїх статутних завдань і цілей.

2.9. НСПУ вважає одним із своїх головних завдань плекання талантів, дбає про їхню творчу і соціальну захищеність. З цією метою НСПУ  активно працює з творчою молоддю, бере під свій правовий, творчий і моральний захист молодіжні літературні асоціації та об’єднання на території України, що виявляють бажання співпрацювати з НСПУ.

2.10. НСПУ оголошує творчі конкурси, засновує і присуджує літературні премії, висуває своїх кандидатів на відзначення державними нагородами та почесними званнями України, подає на здобуття премій, отримання державних стипендій відповідно до законодавства України.

2.11. НСПУ є власником майна, майнових комплексів та об’єктів нерухомості, інших матеріальних і фінансових ресурсів, підприємств і друкованих органів Спілки письменників України, які вона мала станом на 24 серпня 1991 року як республіканська організація згідно зі Статутом колишньої Спілки письменників СРСР, надбала в результаті своєї господарської діяльності або набула на них право в інший законний спосіб.

                        ІІІ.  ЧЛЕНИ НСПУ, ЇХНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1. НСПУ діє на засадах індивідуального фіксованого членства за територіальним принципом.

3.2. Членом НСПУ може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства віком від вісімнадцяти років – письменник, автор написаних і перекладених, надрукованих в Україні або за її межами чи поставлених на сцені, на радіо, телебаченні, в кіно літературних творів, що мають самостійну художню цінність, а також опублікованих літературно-критичних статей, праць і досліджень, що відзначаються ґрунтовністю мистецького аналізу й глибиною естетичної думки.

3.3. До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени письменники, що живуть за межами України і пишуть українською мовою або перекладають твори українських письменників іншими мовами чи твори світової літератури на українську мову.

3.4. Член НСПУ може належати до інших творчих спілок, діяльність яких не суперечить Статуту НСПУ.

3.5. Приймальна комісія НСПУ згідно з Положенням про прийом у члени НСПУ, затвердженим Правлінням НСПУ, розглядає і готує справи кандидатів для прийому в члени НСПУ, рекомендує їх шляхом таємного голосування.

3.6. Прийом до НСПУ здійснює Правління НСПУ за поданням Приймальної комісії НСПУ згідно з Положенням про прийом у члени НСПУ. 

3.7.Членам НСПУ видається членський квиток встановленого зразка.

3.8. Член НСПУ має право:

а) обирати керівні, виконавчі та контролюючі органи НСПУ і її обласних (територіальних) організацій та бути обраним до них;

б) після трирічного перебування в НСПУ рекомендувати для прийому до НСПУ інших літераторів;

в) вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку з усіх питань, пов’язаних з діяльністю НСПУ;

г) отримувати всі відомості щодо діяльності НСПУ і її виконавчих органів від керівних, виконавчих та контролюючих органів НСПУ;

ґ) користуватися матеріальною підтримкою НСПУ;

д) утворювати творчі асоціації та об’єднання, що не суперечать цьому Статуту;

е) апелювати до керівних органів НСПУ, коли його право на свободу творчості і свободу друку порушується в державних органах, видавництвах, редакціях друкованих видань, на радіо й телебаченні та в інших випадках, а в разі потреби звертатися з метою захисту своїх порушених прав до суду.

є) мати право корпоративного члена  на свою частку у майні НСПУ  без права одержати його в натурі.

3.9. Член НСПУ зобов’язаний:

а) дотримуватися вимог Закону України «Про професійних творчих працівників та   творчі спілки», Статуту НСПУ;

б) брати участь у творчому, культурному та громадсько-політичному житті організації, сприяти розв’язанню завдань НСПУ;

в) сплачувати вступний і щорічні членські внески (суму визначає Правління НСПУ). Щорічні членські внески залишаються в розпорядженні обласних (територіальних) організацій НСПУ.

3.10. При наданні письменнику або його сім’ї житла для забезпечення умов для творчої діяльності письменника на підставі ст. 6 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» НСПУ порушує перед органами виконавчої влади питання про виділення письменнику окремої кімнати (кабінету) або додаткової жилої площі розміром не менш як 20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі.

3.11. Члени НСПУ мають право на додатковий соціальний захист, фінансову та іншу матеріальну допомогу, доплату до пенсій, користування на пільгових умовах будинками творчості і лікувально-оздоровчими закладами  НСПУ залежно від фінансових можливостей НСПУ.

3.12. Якщо член НСПУ не сплачує членських внесків протягом двох років, обласна (територіальна) організація НСПУ своїм протокольно оформленим рішенням порушує перед Правлінням НСПУ питання про виключення цього письменника з НСПУ.  

3.13. Членство в НСПУ може бути припинене за власним бажанням письменника з поданням відповідної заяви, в разі його смерті або в разі виключення з НСПУ за грубе порушення ним вимог цього Статуту.

3.14. Не допускається членство в НСПУ осіб, які провадять антиконституційну, антидержавну діяльність, несумісну з нормами чинного законодавства України.

3.15. Рішення про виключення з НСПУ ухвалює Правління НСПУ за поданням загальних зборів обласної (територіальної) організації НСПУ.

3.16. Рішення про виключення з НСПУ може бути оскаржене до з’їзду (загальних зборів) НСПУ або в суді.

      

VІ. КЕРІВНІ, ВИКОНАВЧІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ

ОРГАНИ НСПУ І  ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

4.1. В основу організаційної будови НСПУ покладено принципи виборності і колегіальності спілчанських структур усіх рівнів, їхньої періодичної звітності перед членами НСПУ.

4.3. Керівними органами НСПУ є:

а) з’їзд (загальні збори) НСПУ;

б) Правління НСПУ;

в) Секретаріат НСПУ;

г) голова НСПУ.

4.4. Вищим органом НСПУ України є з’їзд (загальні збори) НСПУ, які скликаються Правлінням НСПУ не рідше, ніж один раз на чотири роки.

4.5. У з’їзді НСПУ беруть участь делегати, обрані на загальних зборах (конференції) обласних (територіальних) організацій НСПУ. Норму представництва на з’їзді визначає Правління НСПУ.

Члени НСПУ, що присутні на з’їзді НСПУ, але не були обрані його делегатами, мають право дорадчого голосу.

У загальних зборах НСПУ беруть участь усі члени НСПУ.

4.6. З’їзд НСПУ вважається легітимним, коли в ньому беруть участь дві третини обраних делегатів.

Загальні збори НСПУ вважаються легітимними, коли в них беруть участь дві третини членів НСПУ.

4.7. З’їзд НСПУ:

а) приймає Статут НСПУ або вносить у нього зміни і доповнення;

б) обговорює найважливіші питання розвитку літератури, діяльності НСПУ, участі письменників у літературному і громадському житті, використання майна та визначає перспективні напрями роботи НСПУ;

в) заслуховує, обговорює і затверджує звіти Правління НСПУ, Ревізійної комісії НСПУ, інших підрозділів, створених НСПУ, оцінює роботу НСПУ, її виконавчих і контролюючих виборних органів;

г) обирає таємним голосуванням на альтернативній основі голову НСПУ терміном на чотири роки.

Обраним вважається той, за кого подано половину голосів плюс один голос делегатів з’їзду (учасників загальних зборів) НСПУ, що взяли участь у голосуванні. Якщо жоден із претендентів не набрав такої кількості голосів, на цьому ж з’їзді (загальних зборах) проводяться шляхом таємноготголосування повторні вибори з двох кандидатів, за яких подано найбільше голосів;

ґ) обирає терміном на чотири роки простою більшістю голосів Правління НСПУ у складі голови НСПУ заступників голови НСПУ, секретарів НСПУ, голів обласних (територіальних) організацій та інших авторитетних і активних членів НСПУ загальною кількістю не більше як 65 осіб, а також Ревізійну комісію НСПУ.

Голова Київської організації НСПУ, яка становить майже половину НСПУ, на з’їзді обирається одним із заступників голови Правління НСПУ за посадою та виконує ці обов’язки до складення повноважень голови Київської організації НСПУ;

д) обирає терміном на чотири роки простою більшістю голосів Ревізійну комісію НСПУ та затверджує її голову і заступника;

е) ухвалює рішення про відчуження майна НСПУ;

є) ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію  НСПУ.

4.8. Позачерговий з’їзд НСПУ може бути скликаний за рішенням Правління НСПУ, на вимогу не менше третини членів НСПУ або третини обласних (територіальних) організацій НСПУ. Ініціативна група членів НСПУ звертається до Правління НСПУ, реєструючи у Секретаріаті НСПУ письмову заяву про це. Після підтвердження автентичності підписів заявників або протоколів обласних (територіальних) організацій Правління НСПУ ухвалює рішення про місце і час проведення позачергового з’їзду НСПУ не пізніше, ніж через три місяці після реєстрації заяви та норму представництва делегатів.

Рішення позачергового з’їзду НСПУ щодо переобрання або підтвердження повноважень керівних органів НСПУ є чинними до наступного з’їзду НСПУ.  

4.9. При скороченні чисельності членів НСПУ менше ста осіб замість з’їзду скликаються загальні збори членів НСПУ, які, керуючись нормами Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», вносять зміни і доповнення у цей Статут та реєструють їх у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.10. Кількісний склад виборних органів та форма голосування визначаються з’їздом (загальними зборами) НСПУ.

4.11. Рішення по пунктах «а», «д», «е» статті 4.7 Статуту НСПУ приймаються двома третинами голосів присутніх на з’їзді делегатів (на загальних зборах – членів НСПУ).

З’їзд  (загальні збори) НСПУ протоколюються і підписуються головою НСПУ та головою Протокольної комісії або секретарем президії з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

4.12. У період між з’їздами (загальними зборами) діяльністю НСПУ керує Правління НСПУ.

4.13. Правління НСПУ за поданням Секретаріату НСПУ скликається на засідання двічі на рік. Засідання вважається легітимним, коли в ньому бере участь не менше як дві третини його членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Правління НСПУ, присутніх на засіданні. Засідання протоколюються і підписуються головуючим та секретарем засідання.

4.14.  Правління НСПУ:

а) розглядає і вирішує найважливіші питання діяльності НСПУ за винятком тих, що належать до компетенції з’їзду (загальних зборів) НСПУ; погоджує довгострокову (більше одного календарного року) оренду (суборенду) цілісних майнових комплексів, земельних ділянок та іншого майна, на які НСПУ має право згідно з чинним законодавством України;

б) скликає позачерговий з’їзд (загальні збори) НСПУ з власної ініціативи чи на вимогу третини членів НСПУ або третини обласних (територіальних) організацій НСПУ;

в) вирішує питання про вступ НСПУ до всеукраїнських та міжнародних організацій, асоціацій, фондів і про вихід з них;

г) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або  ліквідацію обласних (територіальних) організацій  НСПУ і постійних комісій НСПУ, затверджує їхні положення;

ґ) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, фондів тощо, затверджує положення про їхню діяльність;

д) ухвалює рішення про заснування, реорганізацію або ліквідацію видавництв, періодичних видань, спільних видань із зарубіжними асоціаціями і фондами, затверджує положення про їхню діяльність;

е) за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, затверджує  штатний розпис НСПУ та обласних (територіальних) організацій НСПУ, ухвалює річні плани роботи і кошторис НСПУ;

є) координує роботу підрозділів НСПУ;

ж) призначає і звільняє директорів видавництва «Український письменник» та головних редакторів друкованих і електронних органів, керівників підприємств і фондів, засновником і співзасновником яких є НСПУ;

з) здійснює контроль за діяльністю усіх структурних підрозділів НСПУ;

е) за рекомендацією Приймальної комісії НСПУ приймає нових членів НСПУ та за протокольним поданням обласних (територіальних) організацій вирішує питання про виключення з НСПУ.

4.15. Виконавчим органом Правління НСПУ є очолюваний головою НСПУ Секретаріат НСПУ, до якого входять голова, заступники голови і секретарі НСПУ, які працюють на платній або безоплатній основі, забезпечуючи виконання рішень з’їзду (загальних зборів) та Правління НСПУ.

4.16. Секретаріат НСПУ скликається на засідання головою НСПУ при необхідності, але не рідше двох разів на місяць, або на вимогу третини його членів невідкладно і правочинний при наявності половини його членів плюс один член Секретаріату НСПУ. Засідання Секретаріату НСПУ протоколюються і підписуються головуючим та секретарем засідання.

4.17. Секретаріат НСПУ:

а) здійснює поточну  роботу НСПУ в період між засіданнями Правління НСПУ;

б) готує проекти планів роботи і загальноспілчанських заходів, постанов, угод (договорів) статутів, положень, кошторисів, штатних розписів, іншу документацію, опрацьовує питання порядку денного і виносить їх на розгляд та затвердження Правлінням НСПУ;

в) організовує скликання та роботу Правління НСПУ;

г) забезпечує практичне виконання ухвалених з’їздом (загальними зборами) НСПУ, Правлінням НСПУ та головою НСПУ рішень і документів.

4.18. Рішення Секретаріату НСПУ ухвалюються простою більшістю голосів.

4.19.  Вищою посадовою особою НСПУ є Голова НСПУ, який:

а) представляє НСПУ в законодавчих і виконавчих органах України, у відносинах з громадськими і творчими організаціями України, а також у відносинах зі спорідненими організаціями інших держав;

б) пропонує з’їзду НСПУ до обрання кількісний та персональний склад заступників голови НСПУ, Секретаріату НСПУ і Правління НСПУ;

в) координує роботу Правління НСПУ; 

г) керує роботою Секретаріату НСПУ;

ґ) має право першого підпису, відкриває і закриває рахунки в установах банку;

д) видає накази про прийом на роботу та звільнення співробітників апарату НСПУ і його підрозділів в рамках затвердженого Правлінням НСПУ штатного розпису та фонду заробітної плати;

е) візує угоди про оренду приміщень та іншого майна НСПУ в межах своїх повноважень;

є) підписує після відповідного рішення з’їзду (загальних зборів) НСПУ документи про відчуження майна НСПУ.

4..20. Перебування особи на посаді голови НСПУ обмежується двома термінами підряд.

4.21. Голова НСПУ має право призупинити рішення керівних органів обласних (територіальних) організацій НСПУ та посадових осіб центрального апарату НСПУ у разі порушення ними чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів і положень організацій та структурних підрозділів НСПУ до розгляду питання Правлінням НСПУ. Таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

4.22. За відсутності голови НСПУ його функції виконує заступник голови або при-значений наказом голови НСПУ секретар НСПУ. Голова НСПУ має право скасувати прийняті ними за час його відсутності рішення.

4.23. Голова НСПУ не може поєднувати свою посаду з державною службою, під-приємницькою і комерційною діяльністю, оплачуваною роботою на штатних посадах у державних, комунальних, приватних та громадських організаціях і фондах, крім творчої та викладацької діяльності.

4.24. У випадку подання головою НСПУ заяви про відставку, невиконання ним своїх службових обов’язків більше чотирьох календарних місяців підряд або його смерті Правління НСПУ приймає рішення щодо проведення позачергового з’їзду (загальних зборів) НСПУ у тримісячний термін.

4.25. Керівники і члени керівних органів НСПУ та її структурних підрозділів не мають права використовувати матеріальну базу НСПУ для заснування приватних підприємств та їхнього утримання і діяльності за рахунок коштів НСПУ.

4.26. Контролюючим органом НСПУ є Ревізійна комісія НСПУ, яка обирається з’їздом (загальними зборами) НСПУ і звітує перед ними. 

4.27. До компетенції Ревізійної комісії НСПУ входять:

а) контроль за законністю прийнятих виборними органами і посадовими особами НСПУ рішень;

б) контроль за виконанням цього Статуту, рішень з’їздів (загальних зборів) НСПУ та Правління НСПУ;

в) перевірка фінансово-господарської діяльності усіх підрозділів НСПУ та її органів управління, підприємств, друкованих органів, видавництв тощо. 

4.28. Ревізійна комісія НСПУ має право виносити результати перевірки на обговорення Секретаріату, Правління та з’їзду (загальних зборів)  НСПУ.

4.29. Члени Ревізійної комісії НСПУ мають право брати участь у засіданнях Секретаріату і Правління НСПУ з правом дорадчого голосу.

4.30. Принцип роботи Ревізійної комісії НСПУ поширюється на відповідні комісії обласних (територіальних) організацій НСПУ.

 

V. ОБЛАСНІ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ) ОРГАНІЗАЦІЇ НСПУ

 

 5.1. Обласні (територіальні) організації НСПУ створюються групою професійних творчих працівників – членів НСПУ, які досягли вісімнадцяти років, у складі не менше трьох осіб за територіальним принципом на установчих зборах. Вони здійснюють статутні завдання НСПУ на терені свого регіону, функціонують на засадах самоуправління за підтримки їхньої організаційно-творчої, фінансово-господарської діяльності з боку НСПУ та місцевих органів влади.

5.2. Рішення установчих зборів обласних (територіальних) організацій НСПУ про їхнє створення та загальних зборів (конференції) про їхню ліквідацію, а також їхні положення затверджуються Правлінням НСПУ та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. З моменту реєстрації обласна (територіальна) організація (осередок) набуває статусу юридичної особи.

5.3. Обласні (територіальні) організації НСПУ у своїй діяльності керуються Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», цим Статутом та своїми положеннями, що не суперечать нормам чинного законодавства України і Статуту НСПУ.

5.4. Обласні організації НСПУ скликають загальні збори своїх членів не рідше одного разу на рік. Порядок їхнього скликання визначається положеннями цих організацій.

5.5. Звітно-виборні загальні збори в обласних організаціях НСПУ проводяться не  рідше одного разу на чотири роки.

5.6. Загальні збори обласних організацій НСПУ є легітимними, якщо в них беруть участь 50 відсотків членів організації  плюс один член організації.

5.7. Обласні організації НСПУ на звітно-виборних загальних зборах обирають голову, Правління та Ревізійну комісію організації.

5.8. Київська організація НСПУ скликає щорічну звітну та раз на чотири роки звітно-виборну конференцію делегатів від утворених нею професійних творчих об’єднань за встановленою Правлінням Київської організації НСПУ квотою. Члени Київської організації НСПУ, які не обрані делегатами конференції, мають право брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу.

5.9. Перебування особи на посаді голови обласної (територіальної) організації НСПУ не повинно перевищувати двох термінів підряд.

5.10. Рішення на загальних зборах (конференції) обласних (територіальних) організацій НСПУ приймаються простою більшістю голосів присутніх повноважних учасників (делегатів) відкритим голосуванням, а обрання голови організації та рекомендації літераторів для вступу до НСПУ – таємним голосуванням. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на зборах (конференції).

5.11. Загальні збори (конференції) обласних (територіальних) організацій НСПУ протоколюються і завіряються підписами головуючого та секретаря засідання.

5.12. Обласні (територіальні) організації НСПУ можуть створювати свої первинні організації за територіально-виробничим принципом без права юридичної особи при наявності у них не менше трьох членів НСПУ.

5.13. При переїзді до іншої області чи іншої країни член НСПУ знімається з обліку в обласній (територіальній) організації, яка письмово інформує про це Секретаріат  НСПУ і в місячний термін передає облікову картку вибулого про сплату членських внесків.

5.14. Правління НСПУ ухвалює рішення про ліквідацію обласної (територіальної) організації НСПУ;

 а) за рішенням загальних зборів (конференції) обласної (територіальної) організації НСПУ;

б) у випадку грубих порушень обласною (територіальною) організацією НСПУ статуту НСПУ і  Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

в) на виконання рішення суду, що набуло законної сили.

Рішення  про п.п. а), б) може бути оскаржене до з’їзду (загальних зборів) НСПУ або в суді.

VІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ГОСПОДАРСЬКА

ДІЯЛЬНІСТЬ, МАЙНО І КОШТИ НСПУ

 

6.1. НСПУ є юридичною особою, має повну фінансову самостійність, вільно розпоряджається власними коштами, має свою символіку, поточні рахунки в банку, круглі печатки, емблеми, штампи зі своїм найменуванням та інші атрибути, зразки яких затверджуються Правлінням НСПУ.

6.2. НСПУ може від свого імені на основі чинного законодавства України набувати на території України і за її межами майнових та немайнових прав.

6.3. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді НСПУ та її організацій, підприємств, установ тощо можуть бути в установленому законодавством порядку будинки творчості, лікувально-оздоровчі заклади, споруди, приміщення, автотранспорт, обладнання, інвентар, майно видавничого, просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, акції, цінні папери та інші активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності НСПУ.

6.4. НСПУ має право в межах чинного законодавства України: провадити господарську, видавничу, поліграфічну, комерційну, благодійну та іншу діяльність шляхом створення необхідних для виконання статутних цілей НСПУ госпрозрахункових під-приємств, організацій, благодійних фондів тощо зі статусом юридичної особи; орендувати та здавати в оренду, надавати або брати в оперативне управління та користування земельні ділянки, майно і кошти.

6.5. Відчуження майна НСПУ проводиться згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

6.6. Для забезпечення ефективної діяльності господарських структур НСПУ Правління НСПУ за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, затверджує Положення про Господарський підрозділ НСПУ на чолі із заступником голови (секретарем) НСПУ з господарської діяльності, його штат і фонд заробітної плати та матеріального стимулювання.

6.7. Заступник голови (секретар) НСПУ з господарської діяльності та очолюваний ним підрозділ підзвітні й підконтрольні голові, Секретаріату, Правлінню, з’їзду (загальним зборам) НСПУ, а також підзвітні Ревізійній комісії НСПУ. 

6.8. НСПУ може одержувати фінансову допомогу з Державного бюджету України.

6.9. НСПУ не несе відповідальності за майнові зобов’язання обласних (територіальних) організацій НСПУ та заснованих нею підприємств, організацій, фондів тощо, а останні не є відповідальними у майнових зобов’язаннях НСПУ.

6.10. НСПУ,  її організації, підприємства, фонди тощо при обкладанні державними і місцевими податками можуть користуватися пільгами згідно з чинним законодавством України.

6.11. Кошти НСПУ становлять:

а) вступні й щорічні членські внески;

б) фінансування з Державного бюджету України;

в) прибутки від оренди майнових комплексів, будівель і приміщень, від діяльності будинків творчості письменників, лікувально-оздоровчих закладів, друкованих органів, фондів тощо;

 г) доходи від діяльності спільних підприємств, створених за участю вітчизняних та іноземних юридичних осіб і громадян;

ґ) цільові транші держави, вітчизняних і зарубіжних юридичних та фізичних осіб;

д) благодійні пожертви від вітчизняних установ, закладів, підприємств і організацій або фізичних осіб, що підтримують діяльність НСПУ;

е) благодійні пожертви від іноземних організацій, фірм, установ, фондів та фізичних осіб, що підтримують діяльність НСПУ;

є) інші не заборонені чинним законодавством України надходження.

6.12. НСПУ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання та розподіл прибутку чи його частини серед засновників, (учасників), органів управління, членів НСПУ, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників НСПУ, крім виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску.

6.13.Кошти НСПУ використовуються для здійснення її статутних цілей: на реалізацію довготривалих і короткотермінових творчих програм та проектів; на різні форми виплат заробітної плати штатним працівникам і  матеріальної допомоги членам НСПУ; на соціальний захист письменників, на зміцнення матеріально-технічної і соціальної бази; на утримання приміщень центрального апарату НСПУ та його підрозділів; на допомогу обласним (територіальним) організаціям НСПУ; на розвиток виробничої, у тому числі видавничої бази, на ведення рекламно-пропагандистської діяльності; на благодійні та інші спілчанські заходи й інші цілі та потреби в межах чинного законодавства України.

6.14. НСПУ, її територіальні осередки, створені нею підприємства, установи, організації, фонди тощо, які мають статус юридичної особи, зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність в установленому законом порядку.

6.15. Порушення законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

 

VІI. ПОРЯДОК  НАБРАННЯ ЧИННОСТІ,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО  СТАТУТУ НСПУ

 

8.1. Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ приймаються зїздом (загальними зборами) НСПУ.

8.2. Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ реєструються у встановленому законодавством України порядку.

8.3. Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ  набирають чинності з дня державної реєстрації.

8.4. Діючий Статут НСПУ втрачає свій юридичний статус у випадках:

а) прийняття нової редакції Статуту НСПУ;

б) припинення НСПУ в передбаченому законодавством України порядку.

 

VІIІ.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

7.1. Припинення діяльності НСПУ здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про це приймається двома третинами голосів присутніх на з’їзді НСПУ делегатів, а на загальних зборах НСПУ – двох третин учасників загальних зборів.

7.2. У разі реорганізації НСПУ  шляхом злиття або поділу її активи і пасиви, права і обов’язки переходять до однієї чи кількох організацій-правонаступниць на підставі угод про злиття або поділ, затверджених з’їздом (загальними зборами) НСПУ, у визначеному ними порядку.

7.3. У разі ліквідації НСПУ питання про активи і пасиви НСПУ вирішує Ліквідаційна комісія НСПУ, яку утворює з’їзд (загальні збори) з числа членів НСПУ. Після погашення у передбаченому законодавством України порядку боргів активи НСПУ передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (галузі культури та мистецтва) або зараховуються до державного бюджету.

7.4. Кошти і майно, які залишилися після ліквідації НСПУ, можуть бути використані лише на цілі, пов’язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва.

 

 

 

П РОГ Р А М А Київського Міжнародного літературно - музичного конкурсу-фестивалю «ПРИЧАЛ на ПОШТОВІЙ»

          

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                    Оргкомітетом Міжнародного

літературно-музичного
                       
                            конкурсу-фестивалю 

«ПРИЧАЛ  на  ПОШТОВІЙ»    
                                                                       Президент конкурсу-фестивалю
Кудінова Тетяна Борисівна.                                                                                                                 

          Київський Міжнародний літературно-музичний конкурс-фестиваль «ПРИЧАЛ на ПОШТОВІЙ» проводиться з метою:

   -   об’єднання творчих особистостей різних національностей, що проживають в Україні та за її межами і пропагують у своїх творах загальнолюдські та сімейні цінності;
   - залучення молоді до збереження та пропаганди національної культурної  спадщини українського народу;
   - виявлення та підтримки талановитих авторів та популяризації їхньої творчості;
   - встановлення та зміцнення зв’язків між творчими об’єднаннями і колективами усіх регіонів України та за її межами;
   - збереження і розвитку національних культур різних народів.   

 

 ЗАСНОВНИК КОНКУРСУ- ФЕСТИВАЛЮ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД КУЛЬТУРИ (УФК)

Автор ідеї  -- Кудінова Тетяна Борисівна, відповідальний секретар Київської міської організації «Український Фонд культури», член Національної Спілки письменників України, віце-президент Української Асоціації письменників художньо-соціальної літератури,  лауреат  Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Миколи Сингаївського та премії «Гілка золотого каштана».

 Конкурс-фестиваль  підтримують:
 Національна бібліотека  України ім. Ярослава Мудрого;
 Київський  міський  центр сім’ї  "Родинний Дім" ; 
 Подільська районна в м. Києві державна адміністрація;        
 Рада Національних Спільнот України;
 Українська асоціація письменників художньо - соціальної літератури.

ЖУРІ  конкурсу-фестивалю:
провідні викладачі вищих навчальних закладів України;
відомі  зірки кіно, театру, естради;
відомі поети;
відомі композитори;
діячі мистецтв.

-          До участіим у конкурсі-фестивалі запрошуються  поети, композитори, співаки, музиканти.

-         У конкурсі - фестивалі можуть  взяти участь усі бажаючі віком від18 років, незалежно від місця проживання, громадянства та членства у творчих спілках. Бажаючі взяти участь у фестивалі повинні до 26-го вересня 2017р. надіслати до Оргкомітету  Заявку на участь у Фестивалі (електронна  пошта  Оргкомітету:   polina.asoynts@gmail.com, kruglik.1939@ukr.net

-         Заявка на участь  у  фестивалі за формою формою:

-         Прізвище, імя, по батькові. Місце та дата  народження. Громадянство. Прізвище та ім’я  латинськими літерами. Поштова адреса з індексом.  Номер мобільного телефону. Вказати номінації (не більше двох), а також   бажання додатково взяти участь у номінації «Гість Інкогніто». Також надати короткі відомості про себе, не більше 5-и рядків і бажано фото.  Старанно перевірте текст перед відправленням, бо матеріал  може бути використаний без коректури. Чекати підтвердження від  Оргкомітету про прийняття Заявки.

-         Усі  конкурсанти можуть безкоштовно запропонувати свої книги на виставку-продаж, організовану в рамках Конкурсу-Фестивалю.
 

-         Конкурс  - фестиваль проводиться у номінаціях:    

-         поезія  (1-3 місця);

-         авторська пісня  (1-3 місця);

-         вокальне мистецтво  (1-3- місця);

-         композиторська творчість (вокальний або інструментальний жанр) (1-3 місця);

-         мала проза (есе, афоризми, гумор) -( 1-е місце);

-         Гість «Інкогніто»  (1-е місце);
Три в одному (автор тексту, музики і особисте виконання) (1-е місце);

-         Нагородження:

-         Наймолодший учасник (1-е місце);
Приз глядацьких симпатій (1-е місце).
  Критеріїї  оцінювання:

-         репертуар конкурсанта, повнота розкриття теми, техніка виконання, загальне художнє враження;

-         максимальне самовираження конкурсантів сприятиме критерію індивідуальності та неповторності.

АЛГОРИТМ  ОЦІНЮВАННЯ:
Журі  оцінює поетичні, музичні твори, малу прозу та майстерність виконання  за  10 -бальною шкалою, згідно із загальною кількістю отриманих балів.  Результати  конкурсу-фестивалю будуть оголошені на урочистому завершенні конкурсу-фестивалю. Переможці беруть участь у Гала-концерті під час завершення фестивалю.

               ТЕХНІЧНІ  УМОВИ:

Музичний супровід: фонограма має бути записана на флеш-носії  з ідеальною якістю звуку.
Фонограми повинні бути із  зазначенням номінації, назви твору, прізвища та ім’я виконавця;
Бажано представити клавір до твору.
ПОБАЖАННЯ! За можливістю мати фонограми на резервному носії!

Конкурсант має право на 50 рядків літературного матеріалу; музичний номер тривалістю не більше 4 хвилин;

              НАГОРОДИ:

        Переможцям  ( I-е, II-е, III-е місця) у  номінаціях:
Поезія, авторська пісня, вокальна майстерність, композиторська творчість – вручення Диплому і призу;
Мала проза (есе, афоризми, гумор) – вручення Диплому  і призу ( 1-е місце);
«Гість Інкогніто» –  вручення Диплому  і призу (1-е місце);
«Три в одному» –  (автор тексту, музики і особисте виконання твору) – вручення   Диплому і призу ( 1-е місце);
Приз глядацьких симпатій –  вручення Диплому і призу   (1-е місце);
Наймолодший учасник – вручення Диплому  і призу (1-е місце);

Кожен  учасник Конкурсу - Фестивалю отримає «Грамоту» із врученням медалі;

Журі,  активним учасникам  фестивалю, помічникам, гостям – вручення «ПОДЯКИ» і медалі.

         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  ФЕСТИВАЛЮ.
         Підготовчу роботу з організації  та проведення фестивалю здійснює Оргкомітет фестивалю.
Телефони: 050.419.44.06 - Поліна; 066.696.59.04-Тетяна, 097121.65.91- Людмила. ДЗВОНІТЬ! Чекаємо!

 Організатори конкурсу-фестивалю не несуть відповідальності за:
- недотримання правил техніки безпеки учасниками фестивалю;
- недотримання правил протипожежної безпеки учасниками фестивалю;
- збереження особистих речей;
- стан здоров
я та життя учасників конкурсу-фестивалю.
Організатори  залишають за собою право змін у програмі!

   ФІНАНСОВІ ВИМОГИ:

       Внески на  «Святкову вечерю» (200грн), екскурсії (за  бажанням) сплачуються у день реєстрації. Проживання в готелі – оплата  50%

 ( можливо безкоштовно). Буде додаткова інформація.

 РЕЄСТРАЦІЯ  КОНКУРСАНТІВ:

      - Обов’язкове  пред’явлення реєстратору паспорта та ідентифікаційного коду і здача  копій цих документів  адміністратору при поселенні в готель (для приїжджих). Конкурсант під час реєстрації має підписати РЕЄСТР  у регістратора конкурсу.

      - під час реєстрації необхідно здати реєстратору у трьох екземплярах  тексти віршів та пісень і вказати прізвище та ім`я, місце проживання, номінацію,  для конкурсу «Гість Інкогніто» покласти текст у трьох  екземплярах у конверт  без зазначення імені.

Платні проїзні квитки,  участь  у бенкеті, екскурсії та харчування – за рахунок учасників конкурсу - фестивалю. Плата за проживання у готелі – 50%  за рахунок спонсорів, кава-брейк безкоштовно. 

 ЗАПРОШУЄМО  ДО СПІВПРАЦІ  УСІХ  БАЖАЮЧИХ НАДАТИ НАШОМУ  КОНКУРСУ - ФЕСТИВАЛЮ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНУ,  ТЕХНІЧНУ, ТАК І МАТЕРІАЛЬНУ  ДОПОМОГУ. НІХТО НЕ БУДЕ ЗАБУТИЙ!!! ЗАЗДАЛЕГІДЬ  ВДЯЧНІ УСІМ, ХТО ВІДГУКНЕТЬСЯ!

              В НАШ ТАКИЙ НЕСПОКІЙНИЙ  ЧАС  ОРГКОМІТЕТ РОЗРАХОВУЄ НА  ПІДНЯТТЯ  РЕЙТИНГУ  КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ  І  НА  ВСІХ  ТИХ,  ХТО НЕБАЙДУЖИЙ ДО  ДОЛІ СУЧАСНОЇ  КУЛЬТУРИ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНИЙ (НА)___________________________________     _______________________________________________________

 Запрошуємо Вас  на Київський Міжнародний
літературно-музичний Конкурс - Фестиваль
                «ПРИЧАЛ  на  ПОШТОВІЙ»

У  приміщені Національної бібліотеки України ім.Ярослава Мудрого.
(Вул.Набережно - Хрещатицька, №1;  3-й поверх;  Конференц – зал).

                                                07.10.2017.

09.45-11.45  Реєстрація та поселення конкурсантів (іногородніх).
12.00-13.00   Урочисте відкриття конкурсу-фестивалю.
13.00-15.00   Концертно-конкурсна програма.
15.00-16.00   Кава-брейк.
16.00-18.
30   Концертно-конкурсна програма
19.00-23.00  «Святкова вечеря» (бенкет)

                                       08.10.2017.

 08.00-09.15    Виїзд з готелю (іногородні).
 09.30 -12.30   Урочисте закриття фестивалю.
                           Вручення нагород переможцям фестивалю.
                           Гала-концерт за участю лауреатів фестивалю.
 13.00-16.00    Екскурсія «Київ трамвайний». Відправка з Контрактової площі у трамваї (3 години).  Вартість екскурсії – 200грн; Екскурсія автобусна  «Секретний Київ»  (3 години). Вартість – 150грн. Час відправки і місце збору буде оголошено додатково.          

                                            З повагою,
Оргкомітет Конкурсу-Фестивалю «ПРИЧАЛ на ПОШТОВІЙ».
                              У  програмі можливі  зміни.      

 

 

ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОЕКТОМ СТАТУТУ (З КОМЕНТАРЯМИ ГОЛОВИ КОО НСПУ АНАТОЛІЯ ГАЯ)

По змозі передайте колегам, обраним делегатами

IX позачергового з’їзду НСПУ.

Надсилаю правову експертизу невідомо ким розробленого, але опублікованого відповідно до ухвали Правління НСПУ від 7.09.2017 р. у «ЛУ» 21.09.2017 р. проекту нової редакції Статуту НСПУ з нібито врахованими зауваженнями Міністерства юстиції України до попереднього  проекту,  який прийняв у Ірпені VIIIпозачерговий з’їзд НСПУ у березні цього року, і приписом виправити допущені помилки та привести майбутній основний закон нашої Спілки у відповідність з чинним законодавством України.

Як його «привели у відповідність» та «виправили» наші спілчанські специ-«юристи», побачите нижче.

Чорне  без підкреслення – текст оригіналу проекту Статуту НСПУ, який не викликає зауважень. Набране чорним і підкреслене – норми проекту, які містять неточні, неконкретні, юридично неграмотні тези або прямі порушення норм чинного законодавства України. Червоним поруч з підкресленими недоречностями або прямими порушеннями чинного законодавства України, внесеними творцями проекту, поміщено пропозиції, що і як ще можна виправити.

Читайте і думайте, що вам спробують вдруге впарити на позачерговому з’їзді НСПУ, та з якою метою все це робиться...

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Національна спілка письменників України (далі — НСПУ)  — всеукраїнська творча спілка, яка є добровільним об'єднан­ням професійних творчих працівників — письменників (прозаїків, поетів, драматургів, публіцистів, перекладачів, літературознавців та критиків), що провадять творчу діяльність, результатом якої є створення літературних творів, публічно представляючи їх шляхом публікації суб'єктами видавничої справи, внесеними до Державного реєстру України) таке штучне, надумане обмеження є порушенням Закону України «Про авторське право» і буде скасоване Мінюстом України або в суді, бо не лише видавництва є інструментом для опублікування кінцевого продукту творчості письменників,  має фіксоване членство (не менше 100 пись­менників), місцеві творчі осередки в більшості областей і діє на підставі цього Статуту.

1.2. НСПУ в своїй діяльності дотримується законодавства про професійних творчих працівників та творчі спілки, яке складається з Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законодавчих актів та цього Статуту.

1.3. НСПУ діє на принципах добровільного об'єднання її членів повтор викладеного у п. 1.1, самоврядування, взає­модопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авто­рських прав, а в статутній діяльності є неза­лежною від державних органів і органів міс­цевого самоврядування, політичних партій, інших громадських формувань  та фізичних осіб.

1.4. НСПУ має право: викладене нижче слід віднести до розділу ІІ – до принципів та  основних напрямів діяльності, бо це на «Загальні положення», а конкретні напрями діяльності НСПУ

а)    здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних зав­дань  – це до розділу ІІ;

б)    представляти та захищати права і за­конні інтереси своїх членів – повтор принципів,  викладених у   ст. 1.3 і засади розділу ІІ;

в)    брати участь у розробленні норматив­но-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників це засади розділу ІІ;

г)    брати участь у визначенні засад дер­жавної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного за­безпечення, зайнятості, правового та соці­ально-економічного захисту творчих пра­цівниківце прерогативи розділу ІІ, частково повтор норми п. б) цієї ж статті;

ґ) представляти професійних творчих пра­цівників до відзначення державними наго­родами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення це засади розділу ІІ;

д)    здійснювати заходи з соціально-еко­номічної підтримки та благодійництва – це засади розділу ІІ, частково повтор норми п. г) цієї ж статті;

е)    у встановленому порядку створювати фонди з правами юридичної особи для ви­конання статутних завдань і цілей Чиїх?  НСПУ. Так і слід записати. До того ж  це також засади розділу ІІ;

є) володіти, користуватися і розпоряджа­тися майном на правах власника відповідно до законодавства України – це до розділу ІІ або у розділ про майно НСПУ;

ж)   здійснювати управління майновими правами членів спілки, які є суб'єктами ав­торського права і (або) суміжних прав згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» – це довільне, перекручене тлумачення норм Закону України «Про авторське право і суміжні права», яке може призвести до порушення права члена НСПУ самостійно користуватися своїми авторськими правами, і норм ст. 2.1 цього Статуту у частині захисту авторських прав письменників – членів НСПУ.

1.5. Держава забезпечує підтримку та за­хист законних прав та інтересів НСПУ:

а)    сприяє її розвиткові та діяльності щодо творення національної культури та мистецтва, проведенню культурно-мистецьких заходів;

б)    надає НСПУ та її членам  дотації та  і розміщує державні за­мовлення;

в)    надає необхідну інформацію для за­безпечення діяльності НСПУ;

г)    гарантує професійний та соціальний захист членів НСПУ;

д)    залучаєНСПУ до підготовки законопроектів, розроблення  розробкизагальнодержавних програм національно-культурного розвитку,  інших соціально важливих заходів.

1.6. НСПУ сповідує принцип рівності своїх членів незалежно від їхніх мистецьких, твор­чих, політичних чи релігійних уподобань.

1.7. Повне найменування українською мо­вою — Національна спілка письменників України, скорочене найменування україн­ською мовою — НСПУ.

1.8. Юридична адреса НСПУ: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 2.

 

ІІ. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ  Нижче у розділі чітко не визначено, які цілі, які завдання, які форми діяльності.

У  ст. 3 Закону України  «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»  чітко визначено назву цього розділу:   «Принципи та основні напрями  діяльності творчих спілок». То навіщо вигадувати велосипед? Давайте й запишемо назву розділу:

 

                 ІІ. ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

2.1.Цілями Основними напрямамидіяльності НСПУ є створення умов для творчої праці, підвищення профе­сійного, наукового та загальнокультурного рівня членів НСПУ; турбота про їхній правовий, соціальний та професійний захист, у тому числі їхніх авторських прав; боротьба з утис­ками творчої свободи письменників, проти їх переслідувань за політичні, національні, релігійні переконання, що не суперечать чинному законодавству України.

2.2. НСПУ піклується про розвиток і захист української мови як державної,  збереження, поширення та примноження надбань україн­ської літератури і мистецтва, культурних набутків національних меншин України, сприяє перекладу творів української літератури ін­шими мовами і перекладові творів літератури інших народів українською мовою. НСПУ дбає про збереження духовної спадщини, для чого ініціює відповідні загальнодержавні програ­ми, бере участь в у їх реалізації.

2.3. НСПУ співпрацює з педагогічними та науково-педагогічними колективами на­вчальних закладів, письменницькими та ін­шими творчими і громадськимиорганізаціями; здійснює прямі міжнародні зв'язки із зарубіжними організаціями та асоціаціями письменників, сприяючи обміну культурними цінностями, співробітництву між діячами культури і мис­тецтва різних країн  це є у статті 2.4 Статуту, бо співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами і міжнародні зв’язки – то різні речі,  надає допомогу педагогічним ко­лективам у  на­вчально-виховній роботі, упатріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та і молоді, в їхньому морально-етичному та естетич­ному вихованні.

2.4. НСПУ здійснює міжнародну діяльність за межами України в інтересах держави та НСПУ на основі міжнародних договорів Украї­ни, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законів України, – додати:  «...здійснює прямі міжнародні зв'язки із зарубіжними організаціями та асоціаціями письменників, сприяючи обміну культурними цінностями, співробітництву між діячами культури і мис­тецтва різних країн».

2.5. НСПУ в межах чинного законодавства бере участь у суспільно-політичному житті України, відстоює принципи демократії, сво­боди слова, совісті, політичних поглядів і творчих методів, визнає пріоритетною сво­боду творчості, несумісну з не вмотивованим законодавством України втручанням органів державної влади та органів місцевого само­врядування, політичних партій, громадських та релігійних організацій і об'єднань у твор­чий процес НСПУ.Цей пункт багато в чому дублює норми, викладені у п. 2.1 цього Статуту. Їх слід би об’єднати.

2.6. НСПУ видає газети, журнали, інфор­маційні матеріали, провадить видавничу ді­яльність через власні видавництва та полі­графічну базу, може займатися спільною ви­давничою діяльністю з вітчизняними та за­рубіжними літераторами, фондами і органі­заціями та господарськими товариствами, пропагує у різних формах творчі надбання української літератури, співпрацює із засо­бами масової інформації.

2.7. НСПУ проводить творчі семінари, кон­ференції, симпозіуми, літературні свята, фес­тивалі, ювілейні, громадсько-політичні заходи, міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку культурного співробітництва, ду­ховного взаємозбагачення народів.

2.8. НСПУ може входити на правах колек­тивного члена до інших громадських орга­нізацій і творчих спілок або кооперуватися з ними з метою виконання своїх статутних завдань і цілей.

2.9. НСПУ вважає одним із своїх головних завдань плекання талантів, дбає про їхню творчу і соціальну захищеність. З цією метою НСПУ активно працює з творчою молоддю, бере під свій правовий, творчий і моральний захист молодіжні літературні асоціації та об'єднання на території України, що вияв­ляють бажання співпрацювати з НСПУ.

2.10. НСПУ оголошує творчі конкурси, засновує і присуджує літературні премії, висуває своїх кандидатів на відзначення державними нагородами та почесними зван­нями України, подає у встановленому по­рядку документи на здобуття премій, от­римання державних стипендій відповідно до законодавства України – практично дослівний  повтор п. ґ) ст. 1.4 цього проекту.

2.11. НСПУ є власником майна, інших ма­теріальних і фінансових ресурсів, у тому числі підприємств і друкованих органів Спілки письменників України, які вона мала станом на 24 серпня 1991 року як республіканська організація згідно зі Статутом колишньої Спілки письменників СРСР, надбала в резуль­таті своєї господарської діяльності або набула на них право в інший законний спосіб – це доцільно перенести у розділ цього Статуту, де йдеться про майно НСПУ.

 

Вважаю недоцільним у проекті Статуту НСПУ поділ такого важливого, наріжного питання, як членство в НСПУ, на два розділи:  ІІІ. «УМОВИ ПРИЙОМУ ДО НСПУ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ» і IV. «ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НСПУ». Їх слід об’єднати в один розділ «ЧЛЕНИ НСПУ, ЇХНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ» , бо не умови прийняття у члени НСПУ є визначальними, а саме права і обов’язки. Те, що є у проекті за № 3 «УМОВИ ПРИЙОМУ ДО НСПУ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ»,  може бути лише  статтями цього великого розділу майбутнього Статуту НСПУ.

Слід передбачити, що «До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени письменники, що живуть за межами України і пишуть українською мовою або перекладають твори українських письменників іншими мовами чи твори світової літератури на українську мову».

                      «ЧЛЕНИ НСПУ, ЇХНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ»

 

3.1. НСПУ діє на засадах індивідуального членства за територіальним принципом.

3.2. До НСПУ можуть бути прийняті гро­мадяни України, іноземці й особи без гро­мадянства, які досягли вісімнадцяти років та є авторами написаних або перекладених та опублікованих в Україні або за її межами чи поставлених на професійній сцені, опри­люднених на телебаченні, в кіно, записаних на ліцензійних аудіо- та відеоальбомах та озвучених на радіо літературних творів, що мають самостійну художню цінність, а також опублікованих літературно-критичних статей і праць за таких умов:

а)    особи, що є професійними творчими працівниками (письменниками), які відпо­відно до ч. 2 ст. 1 та ст. 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» мають завершені й оприлюд­нені твори та державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтваці посилання і викладені норми абсолютно  хибні. 1)  у ч. 2 ст. 1 та ст. 8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» нічого не говориться ні про завершені оприлюднені твори, ні тим паче про державні нагороди; 2) хто визначатиме, є кандидат у члени НСПУ професійним чи непрофесійним, і за якими критеріями?  на підставі письмової заяви на ім'я та адресу голови Правління, – не голова Правління приймає, тому слід: «...на адресу Правління...» НСПУ (з проханням прийняти до НСПУ із зобов'язанням неухильно дотриму­ватися вимог Статуту й своєчасно сплачувати вступний та щорічні членські внески), до якої додають документи, що підтверджують особу кандидата, її статус професійного твор­чого працівника (письменника), адресу про­живання й контактні дані та інші відомості, необхідні для вступу до НСПУ; – 1) який документ підтверджує «статус професійного твор­чого працівника (письменника)? 2) навіщо у Статуті ці дрібні деталі? Їх можна чітко унормувати в Положенні про вступ у члени НСПУ і у Положенні про Приймальну комісію НСПУ.

б)    особи, що відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»  не є професійними творчими працівниками (письменниками) у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»  немає жодного слова чи хоча б натяку на тих, хто «не є професійними творчими працівниками (письменниками)». Чому розробники нового основного Закону НСПУ посилаються на вигадані ними норми Закону? Навіщо ускладнювати до маразму цілком просту справу: усі літератори до вступу в НСПУ є непрофесійними письменниками, а після вступу в НСПУ згідно з чинним законодавством України набувають статусу  професійних письменників. Щоправда, Т. Шевченко не був членом НСПУ, як не є і Л. Костенко. Але так визначає Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», а не якийсь некомпетентний мудрагель з членів «Статутної комісії НСПУ» чи її законспірованої «Юридичної групи», якої ніхто в очі не бачив ), на підставі аналогічної письмової заяви на ім'я голови Правління НСПУ (з проханням прийняти до НСПУ, із зобов'язанням неухильно дотриму­ватися вимог Статуту, своєчасно сплачувати вступний та щорічні членські внески), яку по­дають на адресу обласних (територіальних) організацій НСПУ за місцем їх проживання, та додають до заяви: три рекомендації членів НСПУ зі строком перебування в НСПУ не менше п'яти років, три примірники виданих книжок (як правило, не менше двох найменувань книг із тринадцятизначним номером ISBN, якщо вони опубліковані після 01.01.2007 р.), список опублікованих творів, рецензії та інші доку­менти, що підтверджують особу кандидата, його місце проживання, контактні дані та пись­менницьку діяльність; після перевірки згаданих документів обласних (територіальних) орга­нізацій НСПУ передають заяви та надані ма­теріали кандидатів для вступу на адресу голови Правління НСПУ разом з вмотивованою ре­комендацією прийняти кандидата до НСПУ – 1) не засмічуйте Статут надмірними подробицями, усі ці деталі перенесіть зі Статуту НСПУ у Положення про прийом у члени НСПУ; 2) Чи читав автор цієї норми викладене у п. б) ст 4.1 цього ж проекту про права члена НСПУ: «б) після трирічного перебування в НСПУ рекомендувати для прийому до НСПУ інших кандидатів»? 3) В усіх без винятку творчих  Спілках цей стаж також  – три роки!

3.3. Член НСПУ може належати до інших творчих спілок, діяльність яких не суперечить Статуту НСПУ – цю норму доцільно перенести у статтю «Член НСПУ має  право»

3.4. Для перевірки заяв – це що за правова норма, а головне – який механізм і критерії «перевірки заяв»? кандидатів про вступ до НСПУ, а також рекомендацій та наданих ними матеріалів створюється Приймальна ко­місія НСПУ, положення про яку затверджується Правлінням НСПУ. Приймальна комісія НСПУ своїм поданням – про що з правової точки говорять ці два слова? Чому не сказати коротко і ясно – «рекомендує»?  Такі пустопорожні вирази слід викинути як такі, що засмічують Статут рекомендує Правлінню при­йняти кандидатів в члени НСПУ, якщо за нада­ними документами вони відповідають крите­ріям Статуту та законодавства України, або вмотивовано не рекомендує їх для прийому.

3.5. Прийом до НСПУ здійснює Правління НСПУ за поданням Приймальної комісії НСПУ шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.6. Кандидат вважається прийнятим до НСПУ після відповідної ухвали Правління – це уже сказано у ст. 3.5. Навіщо повторювати ще раз? сплати вступного та членського внеску внесківза поточний рік та отримання членського квит­каа може,  спочатку приймається у члени НСПУ, а потім сплачує внески і одержує квиток? Бо по проекту виходить навпаки.  Статут, як і закон, вимагає максимальної юридичної точності і конкретики, а не белетристики. Розмір вступного та щорічних членських внесків визначається Правлінням НСПУ.

Сюди доцільно переставити статтю про права членів НСПУ, а за нею поставити статтю про обов’язки члена НСПУ, тоді все далі буде логічним.

3.7. Якщо член НСПУ не сплачує протягом двох років членські внески або провадить антиконституційну, антидержавну, іншу несу­місну з нормами чинного законодавства Украї­ни діяльність, порушує вимоги цього Статуту – 1) це слід би віднести до статті про обов’язки члена НСПУ; 2) все вище викладене є порушенням Статуту НСПУ, тому повтор слід зняти  або за інших мотивованих причин – така неконкретна, чітко не визначена норма відкриває шляхи для будь-яких зловживань, зведень рахунків, безпідставних і якраз невмотивованих звинувачень. Вона порушує права людини, суперечить кільком законам України, тому її слід або конкретизувати, або зняти, загальні збори (конференція) обласної (територіальної) організації або Секретаріат НСПУ –  1) це спроба узаконити на рівні Статуту НСПУ грубе порушення повноважень обласної (територіальної) організації НСПУ щодо своїх членів; 2) це безпрецедентний намір Секретаріату перебрати на себе функції, які більше 80 років були і поки що є прерогативою  обласної (територіальної) організації  НСПУ; 3) це реальний аж до розколу Спілки конфлікт, коли Секретаріат вважатиме, що слід виключити неугодного йому члена НСПУ, а обласна (територіальна) організація має протилежну думку і готова захищати свого члена до останнього;  4) це порушення  ст. 17 «Президія (рада тощо – «тощо» у НСПУ і є Секретаріат) та голова правління творчої спілки» Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», де виключення члена творчої спілки не віднесено до повноважень ради творчої спілки (в НСПУ Секретаріату); 5) узвичаєною нормою Міжнародного і українського національного права є норма, коли орган будь-якої організації із засадами виборчого права, який за законом має повноваження приймати нових членів до своєї організації, наділяється і повноваженнями виключати з членів цієї організації. Пунктом 7 ст. 16 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» унормовано: «До компетенції правління належить: – прийом до членів творчої спілки». Таким чином слова  «...або Секретаріат...» зі ст. 3.7 проекту слід вилучити як такі, що суперечать нормам чинного законодавства і несуть величезні ризики, розглядають це питання і рекомендують Правлінню НСПУ ухвалити рішення про вибуття (виключення)– це різні юридично-правові терміни. Вибуття – це більш широке поняття, яке включає у себе як тимчасове припинення членства у зв’язку з виїздом у тривале відрядження, в т.ч. закордонне, довготривалу хворобу, так і вибуття назовсім, тобто повне припинення членства у творчій Спілці.  У даній статутній нормі мається на увазі повне припинення членства у творчій Спілці, якому відповідає юридично-правовий термін «виключення». Саме його і слід далі застосовуватитакого письменника з НСПУ.

3.8. Правління НСПУ на своєму найближ­чому засіданні – а як не зможе з якихось причин розглянути «на найближчому»? Це ж буде підставою для виключеного оскаржити своє виключення в суді. Слід або вилучити цю конкретизацію, або викласти в редакції: «...на одному зі своїх найближчих засідань...»  розглядає це питання та ухва­лює відповідне рішення.

3.9. Членство в НСПУ також припиняється в  у разі смерті письменника та на підставі особистої заяви члена НСПУ – виходить, що після смерті йде заява. Щоб не ствоювати анекдотичної ситуації, слід поміняти місцями ці два випадки і викласти текст у такій редакції: «...на підставі особистої заяви члена НСПУ  та у разі смерті письменника...»  з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рі­шеньце не відповідає чинному законодавству, оскільки не виключений з будь-якої причини член якогось колективу залишається в його списках. У війську на вибулих з різних причин, у тому числі убитих віддається наказ командира про виключення зі списків особового складу. На підприємствах видається наказ керівника про вибуття звільненого чи померлого з його посади. Таке ж рішення про вибулих з будь-яких причин має приймати і Правління НСПУ. З цього самого дня припиняється пе­ребування члена НСПУ на будь-яких ви­борних посадах НСПУ, крім обраних на по­сади керівника та заступників керівника НСПУ.  Їх членство в НСПУ припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника. – 1) Це порушення Кодексу законів про працю України, яким передбачено, що обов’язки вибулого на законних підставах керівника заміщає його перший заступник, а першого заступника – новий перший заступник згідно з наказом про призначення, виданим керівником організації. У нашому випадку головою НСПУ.  Навіть коли вибувають одночасно обоє,  ніяких особливих проблем не виникає: по рангу хтось та замістить їх до прийняття нових кадрових рішень на рівні з’їзду (загальних зборів); 2) викладена норма суперечить  ст. 6.20  цього проекту, де виписано механізм повноважень у такій ситуації; 3)права і обов’язки за умов передачі владних повноважень мають бути зафіксовані у положеннях про посадових осіб НСПУ, яких ніхто з керівництва НСПУ за всі роки незалежності України ніяк не спроможеться розробити і затвердити, хоча різні «юридичні групи» справно одержують з каси НСПУ  платню. І чималеньку.

3.10. Рішення загальних зборів (конфе­ренції) обласної (територіальної) організації та Секретаріату НСПУце не є компетенцією Секретаріату, тому підкреслене слід вилучити з рекомендаціями Прав­лінню НСПУ ухвалити рішення про вибуття виключення письменників– все ж слід у однині – «письменника», бо виключення масовим не буваєз НСПУ можуть бути оскар­жені до вищих органів управління НСПУ не пізніше ніж за десять днів до проведення найближчого засідання Правління або з'їзду НСПУ шляхом подання обґрунтованих скарг відповідно до чинного законодавства України, а також в судовому порядку.

4.1). Член НСПУ має право:

а)    обирати як делегат з'їзду керівні органи НСПУ, її обласних (територіальних) організацій як учасник зборів і бути обраним до них; – замість цієї тарабарщини викласти чітко, лаконічно  і недвозначно, як у Законі: «Член НСПУ має право: а) обирати керівні, виконавчі, контролюючі органи НСПУ та її обласних (територіальних) організацій і бути обраним до них»;

б)    після трирічного – а вище у ст. 3.2 цього ж проекту записано «п’ять». То хто де ночує, що пропонує і чи читають автори проекту винесене ними на сторінки «ЛУ» на сміх усій Україні???  перебування в НСПУ рекомендувати для прийому до НСПУ інших кандидатів;

в) вносити пропозиції, висловлювати й обґрунтовувати свою думку щодо питань, пов'язаних з діяльністю НСПУ;

г) ознайомлюватися з інформацією про діяльність НСПУ, яка має відкритий характер і є доступною кожному члену спілки слід замість цього загального і неконкретного записати: – «...отримувати всі відомості щодо діяльності НСПУ і її виконавчих органів від керівних, виконавчих та контролюючих органів НСПУ. Відмова посадовця у наданні такої інформації вважається грубим порушенням законодавства України і цього Статуту та тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність»;

ґ) брати участь в утворенні творчих асо­ціацій та об'єднань, діяльність яких не супе­речить вимогам цього Статуту;

д)    одержувати фінансову та іншу матері­альну допомогу, користуватися на пільгових умовах будинками творчості та лікувально-оздоровчими закладами НСПУ тощо з ура­хуванням матеріальних та фінансових мож­ливостей Спілки;

е)    звертатися згідно зі ст. 6 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» із заявою до відповідних ор­ганів виконавчої влади при наданні пись­меннику або його сім'ї житла для порушення питання про надання окремої кімнати (кабі­нету) або додаткової житлової площі розмі­ром не менш як 20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі;  – Це дуже важлива норма, але викладена у юридично безграмотній і нечитабельній формі. Пропоную її вилучити як пункт і записати окремою статтею під № 4.3 цього проекту у такій редакції:  «При наданні письменнику або його сім’ї житла НСПУ для забезпечення умов для творчої діяльності свого члена на підставі ст. 6 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» письмово порушує перед органами виконавчої влади питання про виділення письменнику окремої кімнати (кабінету) або додаткової жилої площі розміром не менш як 20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі.

є) зупиняти – 1) це що за юридичний термін і що він означає? 2) який механізм і термін цієї «зупинки»? Пропоную, аби не тішити юридично підкований народ, зняти цю абракадабру, залишивши цілком зрозуміле і законне: «припинити»  в будь-який час  – а це уточнення щодо часу для чого? Які його правове навантаження і доцільність? Статут – це наш Закон, де кожна кома має бути умотивована і на своєму місці. При прочитанні таких юридичних «перлів» складається враження, що творили проект Статуту НСПУ не дорослі відповідальні чоловіки, яким Спілка довірила свою долю, а у писання закону гралися дітки  своє членство в НСПУ шляхом подання заяви до статутних органів  творчої спілки – чому не записати так, як слід по Закону:  – «...до Правління НСПУ», яке припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень –  спроба ввести у Статут НСПУ таку норму є незаконною, бо мають відбутися певні юридичні процедури. Заяву має розглянути обласна (територіальна) організація на предмет того, чи не має бажаючий вибути з НСПУ фінансових або інших боргів перед організацією, потім заяву має розглянути Правління НСПУ, і лише після прийняття ним відповідного рішення колишній член НСПУ вважатиметься вибулим з членів НСПУ. Це слід чітко унормувати, аби не бігати потім по судах;

ж)   реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.2 нумерація зміниться           Член НСПУ зобов'язаний:

а)    дотримуватися вимог Конституції Украї­ни, чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про професійних твор­чих працівників та творчі спілки», –  чи варто це, багато разів повторене вище, вкотре нагадувати?Статуту НСПУ та інших нормативно-правових актів;

б)    брати участь у творчому, культурному та громадсько-політичному житті НСПУ – вставити: «...і її обласної (територіальної) організації, де стоїть на обліку», сприяти виконанню її цілей та завдань;

в) своєчасно, не пізніше 31 грудня відпо­відного  – точніше буде «поточного»  року, сплачувати до НСПУ вступний та до обласної (територіальної) організації — щорічні членські внески.

 

ІV (V). ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСЕРЕДКИ  НСПУ

 

4.1.(5.1).    НСПУ має свої територіальні осередки (в подальшому іменуються — «обласні (тери­торіальні) організації» в Автономній Республіці Крим,  в обласних центрах  – 1) не вказана мінімальна чисельність членів у територіальному осередку НСПУ, а це вимога закону. Є Львівська і Харківська, і є Донецька та Луганська. Слід унормувати у Статуті, що територіальні осередки НСПУ створюються і діють при наявності не менше трьох членів НСПУ; 2) керівництвом НСПУ планується створення у обласних центрах окремих «тери­торіальних організацій» чи це черговий правовий «ляп» розробників проекту? Цей  та в місті Києві, які відповідно до ст.ст. 7, 10 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» є юридичними особами та не можуть мати статусу творчої спілки  а хтось на такий статус претендує? Якщо ні, то  навіщо про це писати у Статуті творчої спілки?

Обласні (територіальні) організації НСПУ забезпечують виконання статутних цілей і завдань НСПУ, рішень її органів управління, користуються підтримкою НСПУ та місцевих органів влади, діють на підставі цього Статуту та статутів норма ст. 23 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» щодо організацій, установ та підприємств НСПУ з правами юридичної особи установчими правовими документами вважає і «статут», і «положення» у однаковій мірі. Тож обласні (територіальні) організації мають право будувати свою діяльність на основі або статуту, або положення. Але якщо приймемо у новому Статуті НСПУ щодо територіальних осередків однозначно «статут», як пропонується у проекті, усім територіальним організаціям доведеться перереєстровувати свої положення на статути. А це по кількасот гривень реєстраційного збору з кас обласних організацій. Тож чи варто городити город? Хай залишаються «Положення»територіальних осередків, які не суперечать вимогам законодавства України та Статуту НСПУ.

4.2 (5.2.)    Рішення про доцільність утворення об­ласної (територіальної) організації НСПУ, якщо така організація не була створена до прийняття Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» або така органі­зація була ліквідована відповідно до положень ст. 13 цього Закону– навіщо така конкретизація у цій статті нової  редакції, яка повинна бути максимально конкретною і лаконічною? До того ж обласні організації скрізь давно створені. Пропоную підкреслене зняти, приймається Правлінням НСПУ, на підставі якого скликаються уповно­важені збори членів НСПУ– юридично безграмотна конструкція. 1) У законі України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (абз. 3 ст. 8)  унормовано, що «Рішення про  утворення творчої спілки приймається загальними (а ніяк не уповноваженими) зборами (з'їздом, конференцією)»; 2) є також юридичний термін «установчі збори», який тут і доцільно вжити; 3) слід би узаконити, що з ініціативою створити якийсь територіальний осередок Спілки повинні виступати письменники – майбуьтні члени такого осередку,  проявляючи ініціативу щодо створення територіального осередку НСПУ «знизу», а не чекати рішення «зверху»;  4) усі області України уже мають свої обласні організації, тож питання не є актуальним, що проживають на території відповідної області, Автономної Республіки Крим або м. Києва, для утворення обласної (територіальної) організації.

Рішення уповноважених зборів членів НСПУдив. аргументи у попередньому абзаці цієї статті проектупро утворення обласної (територіальної) організації НСПУ та про затвердження її статуту  положеннядив. аргументи у абз. 2 ст. 5.1 цього проекту підлягають державній реєстрації у встанов­леному чинним законодавством порядку. З моменту реєстрації обласна (терито­ріальна) організація набуває статусу юри­дичної особи.

4.3 (5.3).    Обласні (територіальні) організації НСПУ в своїй діяльності керуються Законом України «Про професійних творчих праців­ників та творчі спілки», цим Статутом та нор­мами статутів положеньдив. аргументи у абз. 2 ст. 5.1 цього проекту обласних (територіальних) ор­ганізацій (територіальних осередків, які не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту НСПУ.

4.4.(5.4).    Обласні (територіальні) організації НСПУ скликають загальні збори (конференцію) своїх членів не рідше одного разу на рік. Особливості їхнього скликання можуть визначатися ста­тутами положеннями див. аргументи у абз. 2 ст. 5.1 цього проекту цих організацій та Статутом НСПУ.

4.5. (5.5.)   Звітно-виборні збори (конференція) в обласних (територіальних) організаційях НСПУ проводяться не рідше одного разу на чотири роки та не пізніше дати завершення чотирирічного терміну. У разі недотримання зазначених термінів Секретаріат НСПУ на своєму найближчому засіданні ухвалює рі­шення про проведення звітно-виборних збо­рів (конференції) не пізніше одного місяця після зазначеного рішення Секретаріату. – А якщо були поважні причини для недотримання цього терміну? І якщо збори відбудуться дещо пізніше, що, Спілка чи її обласна організація припинять своє існування? Ситуації бувають різні, усі вони не можуть бути унормовані ні в цьому статуті, ні у положеннях обласних організацій НСПУ. Але  навіщо узаконювати статутною нормою таку демонстративну зверхність Секретаріату над обласними організаціями? До того ж ніякий Секретаріат не в змозі без членів територіальної організації організувати і провести її збори...

4.6 (5.6.)    Загальні збори (конференція) обласної (територіальної) організації НСПУ є право­мочними, якщо в них беруть участь більше половини зареєстрованих – де і ким «...зареєстрованих...»? Це просто недогляд авторів проекту, і слово  «зареєстрованих» слід зняти  членів організації (делегатів конференції).

Далі нумерація починається на 4  (5.7.) Обласні (територіальні) організації НСПУ на звітно-виборних загальних зборах (конференції) обирають голову, Правління та Ревізійну комісію організації.

4.8 (5.8.) Київська організація НСПУ є терито­ріальним осередком НСПУ, що створюється в межах м. Києва. Київська організація НСПУ скликає щорічну звітну та раз на чотири роки звітно-виборну конференцію делегатів від утворених нею професійних творчих об'єднань за встановленою Правлінням Київ­ської організації НСПУ квотою. Члени Київ­ської організації НСПУ, які не обрані делега­тами конференції від творчих об’єднань, мають право брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу.

Оскільки Київська організація НСПУ – це майже половина усіх членів НСПУ, за її головою мають залишитися права і обов’язки, виписані в усіх попередніх Статутах НСПУ. А саме: «Обраний звітно-виборною конференцією Київської організації НСПУ голова за посадою стає секретарем НСПУ – заступником голови Правління НСПУ на весь період своїх повноважень голови КО НСПУ».

На Київську організацію НСПУ в частині, не передбаченій пунктом 5.8, поширюються положеннянорми цього Статуту, встановлені для обласних (територіальних) – випуститиорганізацій НСПУ.

Доцільно поміняти ст. 5.9 і 5.10 місцями.

5.9 (5.10) Рішення на загальних зборах (конфе­ренції) обласної (територіальної) організації НСПУ приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих учасників (делегатів) відкритим голосуванням, а обрання голови організа­ції  — таємним голосуванням на альтернативній основі. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на зборах (конференції).

5.10 (5.9) Перебування особи на посаді голови обласної (територіальної) організації НСПУ не повинно перевищувати двох термінів.

5.11. Обласні (територіальні) організації НСПУ можуть створювати творчі об'єднання та міські, районні, міськрайонні організації  без статусу юридичної особи відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та ста­тутів положеньдив. аргументи у абз. 2 ст. 5.1 проектуобласних (територіальних) організацій.  Для забезпечення своїх творчих потреб обласні (територіальні) організації можуть створювати творчі організації зі статусом юридичної особи лише за рішенням Правління НСПУ – це суперечить як нормам  ст.ст. 7, 8, 10 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», так і  абз. 1 ст. 5.11 цього проекту.

5.12. Припинення діяльності обласної (територіальної) організації НСПУ здійсню­ється відповідно до ст. 13 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»: – посилання на цю статтю є юридично безграмотним,  оскільки у ній ідеться про творчі спілки, а не про їхні територіальні осередки. Тому підкреслене слід вилучити.

– згідно з рішенням з'їзду (загальних зборів) НСПУ, загальних зборів територіального осе­редку НСПУ, скликаних на підставі рішення Правління НСПУ або з власної ініціативи –  пропоную надати пріоритет демократичним засадам, а не вольовим рішенням «зверху»,  і викласти текст цієї частини ст. 4.12 (5.12) у такій редакції: «– за з рішенням загальних зборів територіального осе­редку НСПУ, затвердженого Правлінням НСПУ (воно затверджувало, воно й ліквідовує) у порядку, визначеному статутом, на підставі якого діє територіальний осередок НСПУ – це опустити як тавтологію;

на підставі рішення суду в разі порушення обласною (територіальною) організацією за­конодавства України;

Додати ще одну норму: «– у разі припинення НСПУ»

у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

У розділі  про обласні (територіальні) організації немає нічого про зобов’язання і відповідальність НСПУ і її обласних (територіальних) організацій. Слід вставити: « НСПУ не несе відповідальності за майнові зобов’язання обласних (територіальних) організацій НСПУ та заснованих нею підприємств, організацій, фондів тощо, а останні не є відповідальними у майнових зобов’язаннях НСПУ.»

 

 

V (VІ).СТРУКТУРА, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ НСПУ, СТРОКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ Навіщо цей громіздкий і все ж не вичерпний заголовок? У Законі України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» чітко, ясно і стисло унормовано: «Органи управління творчих спілок». Нам теж пропоную:

 

                                         V.   ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НСПУ

 

Далі нумерація  замість 6 – 5

5.1.(6).1. В основу організаційної будови НСПУ покладено принципи виборності і колегіальності спілчанських структур усіх рівнів, їхньої періодичної звітності перед членами НСПУ.

6.2. Керівними органами НСПУ є:

а)    з'їзд НСПУ (загальні збори) , якщо кількість членів НСПУ зменшується до 100 осіб)  – це дослівний повтор ст. 6.7 проекту. Тому пропоную тут підкреслене зняти, залишивши викладене у ст. 6.7:

б)    Правління НСПУ;

в)    Секретаріат НСПУ;

г)    Голова НСПУ.

6.3. Вищим керівним органом НСПУ є з'їзд (загальні збори) НСПУ, які скликаються Прав­лінням або на вимогу не менш як однієї тре­тини членів НСПУ – доцільно додати: «або 1/3  обласних (територіальних) організацій»не рідше, ніж один раз на чотири роки.

6.4. У роботі з'їзду НСПУ беруть участь делегати від обласних (територіальних) ор­ганізацій НСПУ. Норму представництва на з'їзді визначає Правління НСПУ.

Члени НСПУ, що присутні на з'їзді НСПУ, але не були обрані його делегатами, мають право дорадчого голосу.

У загальних зборах НСПУ беруть участь усі члени НСПУ.

6.5. З'їзд (загальні збори) НСПУ вважаються правомочними, якщо зареєструється не менше двох третин обраних делегатів (членів) НСПУ.

З'їзд (загальні збори) НСПУ оформляються протокольно за підписом голови НСПУ і обраного з’їздом (загальними зборами) голови Протокольної комісії  або секретаря президії з’їзду (загальних зборів).

6.6. З'їзд (загальні збори) НСПУ:

Доцільніше викладене нижче вибудувати у іншому, ніж подано у проекті, порядку. Спочатку – звіт про виконану роботу, її оцінка, а потім усе інше за значимістю і актуальністю.

а)    затверджують Статут НСПУ, вносять до нього зміни і доповнення;

б)    визначають основні напрями діяльності НСПУ на черговий період, окреслюючи най­важливіші питання розвитку літератури, ді­яльності НСПУ, участі письменників у літературному і громадському житті, щодо ефек­тивного використання майна, розглядають і затверджують цільові програми творчої діяльності;

в)    заслуховують звіт Правління та Ревізійної комісії НСПУ про діяльність Спілки, оцінюють роботу виборних органів НСПУ – з цього слід почати;

г)    обирають таємним голосуванням на альтернативній основі голову НСПУ терміном на чотири роки; обраним вважається той кандидат, за якого подано більше половини голосів зареєстрованих делегатів з'їзду/учасників загальних зборів НСПУ; якщо жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне таємне го­лосування з двох кандидатів, за яких подано найбільшу кількість голосів;

ґ) за поданням голови НСПУ обирають заступників голови та секретарів НСПУ, а та­кож Секретаріат, Правління (до 65 осіб з ура­хуванням вже обраних голови, його заступ­ників та секретарів НСПУ) –  це майже дослівний повтор викладеного у ст. 6.10, та Ревізійну комісію НСПУ члени якої не можуть бути обраними до інших виборних органів НСПУ;

д)    ухвалюють рішення про відчуження майна НСПУ;

е)    ухвалюють рішення про реорганізацію або ліквідацію НСПУ;

є) можуть вирішуватиють  інші питання, які належать до повноважень виборних органів та територіальних осередків НСПУ  з'їзд НСПУ є вищим керівним органом НСПУ. Чому це він має «...вирішувати інші питання, які належать до повноважень виборних органів та територіальних осередків НСПУ»? Пропоную зняти це не лише як юридично безграмотне,  а й таке, що йде врозріз із нормами Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».

6.7. При скороченні кількості членів НСПУ до ста і менше замість з'їзду скликаються загальні збори членів НСПУ, які, керуючись нормами Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», – це не потребує внесення у Статутвносять зміни і доповнення в цей Статут, що підля­гають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку – майже дослівний повтор норми п. а) ст. 6.2 проекту. Пропоную тут залишити, а у п. а) ст. 6.2 підкреслене зняти.

6.8. Кількісний склад виборних органів ви­значається з'їздом (загальними зборами) НСПУ за пропозицією головуючого  – унормування лише права головуючого – це порушення демократичних принципів і норми п. а) ст. 4.1 цього проекту, за якими кожен делегат з’їзду чи учасник загальних зборів має право висувати свою пропозицію  щодо кількісного і/або персонального складу виборних органів.

6.9. Рішення з'їзду, Правління, Секретаріату НСПУ, загальних зборів (конференції) облас­них (територіальних) організацій прийма­ються за особистої участі зареєстрованих делегатів/членів виборних органів НСПУ  – ця юридично безграмотна норма у випадку внесення у Статут НСПУ може зробити незаконним будь-яке прийняте рішення, оскільки відсутність хоча б одного з делегатів чи учасників загальних борів дає юридичні підстави оскаржити кожне прийняте у відсутність цього делегата (учасника загальних зборів), члена Правління або Секретаріату НСПУ рішення в судовому порядку. Цю норму з проекту слід вилучити.

6.10. У період між з'їздами (загальними збо­рами) діяльністю НСПУ керує Правління НСПУ, яке за пропозицією Голови НСПУ та делегатів (учасників загальних збо­рів)  обирається з'їздом (загальними зборами) НСПУ на строк не більше чотирьох років – а якщо відбудуться дострокові вибори голови і його команди? Тому вношу таку редакцію: «Строк повноважень новообраного Правління НСПУ настає з моменту його обрання з’їздом НСПУ та припиняється після обрання нового голови НСПУ і запропонованого ним нового Правління НСПУ».

 У випадку, якщо об­рання нового складу Правління відбувається після закінчення строку дії повноважень по­переднього складу Правління НСПУ, то строк повноважень попереднього складу Правління НСПУ діє до моменту обрання нового складу Правління НСПУ на черговому з'їзді (загальних зборах) НСПУ – зняти підкреслене як юридично безграмотне. Обране Правління приступає до виконання своїх повноважень з м моменту обрання його з’їздом, а попереднє з того ж часу відповідно втрачає свої повноваження. Навіщо вигадувати дідько зна що?  До складу Правління НСПУ вхо­дять голова НСПУ та обрані з'їздом (загальними зборами) НСПУ чи кооптовані Правлінням НСПУ – Мінюстом України вказано як на недопустиме жодне кооптування, оскільки воно суперечить чіткій і однозначній нормі ст. 15 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», якою унормовано: «Загальні збори (з'їзд, конференція) творчої спілки: «... обирають правління, президію (раду тощо), голову правління та ревізійну комісію творчої спілки». За Законом обрані на з’їзді у склад Правління творчої спілки є його членами до наступного з’їзду і можуть втратити ці повноваження лише у випадку виключення з членів НСПУ. У випадку відмови працювати, вибуття з НСПУ за станом здоров’я чи з інших причин, у т.ч. смерті обраного з’їздом члена Правління, кількість членів Правління НСПУ скорочується, і все. Будь-які довибори поза з’їздом, кооптування тощо при всій їх доцільності за чинним законодавством України про творчі спілки є незаконними. Тож обираймо достойних і активних членів Правління НСПУ на весь міжз’їздівський період. А щодо переобраних голів територіальних осередків, то, обрані на з’їзді, але у міжз’їздівський період звільнені з цієї посади на звітно-виборних зборах своєї територіальної організації, вони продовжують працювати з повноваженнями члена Правління НСПУ. А новообрані голови представлятимуть свою організацію і братимуть участь у роботі Правління НСПУ з дорадчим голосом. Так по Закону, а все інше, якщо внесемо його у Статут НСПУ,  буде незаконним з усіма неприємними наслідками голови обласних (територіальних) ор­ганізацій, заступники голови НСПУ, секретарі НСПУ та інші члени НСПУ загальною кількістю не більше як 65 осіб – це втретє повторюється одна і та ж норма. Чи не забагато?

Замість вибулих членів Правління НСПУ за посадою (голови обласних (територіаль­них) організацій НСПУ, секретарі НСПУ, за­ступники голови НСПУ) за поданням голови НСПУ до складу Правління НСПУ кооптуються новообрані – це грубе порушення норми ст. 15 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», роз’яснене кількома рядками вище.

З поважних причин за поданням голови НСПУ також замінюються шляхом коопту­вання члени Правління НСПУ, яких було об­рано з'їздом (загальними зборами) НСПУ– це грубе порушення норми ст. 15 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», роз’яснене кількома рядками вище.

6.11. Правління НСПУ за поданням Сек­ретаріату НСПУ скликається на засідання не рідше як двічі на рік. Засідання Правління вважається правомочним, якщо зареєстро­вано не менше двох третин його членів. Рі­шення Правління НСПУ ухвалюються про­стою більшістю голосів зареєстрованих чле­нів Правління.  Засідання Правління НСПУ оформляються протокольно за підписом голови НСПУ і секретаря засідання Правління НСПУ.

6.12. Правління НСПУ:

а)    здійснює попередній розгляд і обго­ворення питань, що належать до компетенції з'їзду (загальних зборів) НСПУ; визначає чергові завдання, формує цільові програми розвитку та діяльності НСПУ; погоджує до­вгострокову (більше трьох календарних ро­ків) оренду (суборенду) цілісних майнових комплексів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна, якими володіє чи ко­ристується НСПУ, їх передачу в довгостро­кове користування згідно з чинним зако­нодавством України;

б)    скликає з'їзд (загальні збори) НСПУ з власної ініціативи чи на вимогу третини чле­нів НСПУ – слід доповнити: «...або третини обласних (територіальних) організацій»;

в) вирішує питання про вступ НСПУ до вітчизняних і зарубіжнихтворчих асоціацій та міжнародних організацій і про вихід з них;

г) ухвалює рішення про доцільність – хто і за якими критеріями визначатиме «доцільність»? Є норми чинного законодавства і Статут НСПУ, керуючись якими і має прийматися рішення, тож пропоную цей термін зняти як не правове визначення створення обласної (територіальної) організації НСПУ або щодо припинення її діяльності;

ґ) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію постійних комісій НСПУ;

д) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію юридичних осіб – усі нижче поіменовані і мають бути за законом юридичними особами, далі по тексту про обов’язковість їхньої державної реєстрації ідеться, тож підкреслене пропоную знятидрукованих органів, фондів тощо і затверджує положення (статути) – тут не принципово, але краще все ж «положення»див. аргументи у абз. 2 ст. 5.1  проектупро їхню діяльність, які підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством;

е) затверджує структуру апарату НСПУ та обласних (територіальних) організацій і щорічний штатний розпис;

є) за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, затверджує річний кошторис НСПУ;

ж) координує роботу обласних (територіальних) організацій та штатних підрозділів НСПУ, ухвалює рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора видавництва «Український письменник», головних редакторів друкованих та електронних ЗМІ, інших юридичних осіб та  – те ж, що і у статті вище, тож пропоную підкреслене вилучити, а додати  «...директорів будинків творчості НСПУ, підприємств», фондів, засновником і співзасновником яких є НСПУ, здійснює контроль за їхньою діяльністю;

з) ухвалює рішення про заснування спільних видавництв та періодичних видань з вітчизняними та зарубіжними асоціаціями і фондами;

и) за вмотивованою – а що, мають бути і невмотивовані? Пропоную підкреслене зняти як юридично безграмотне рекомендацією Приймальної комісії НСПУ розглядає питання щодо прийому до НСПУ, а за вмотивованою рекомендацією Секретаріату НСПУ це не повноваження і не компетенція Секретаріату НСПУ. Є нормальні законні важелі: збори (конференція) обласної (територіальної) організації, де стояв на обліку той, кого виключають, є Правління НСПУ, яке його приймало і яке має право виключити з членів НСПУ. Є з’їзд (загальні збори) НСПУ як вищий керівний орган, який при наявності переконливих аргументів має право своїм рішенням скасувати рекомендацію обласної (територіальної) організації  і рішення Правління НСПУ про виключення. Якщо з’їзд залишить у силі рішення Правління НСПУ, виключений має право оскаржити своє виключення в судіабо загальних зборів (конференції) обласної (територіальної) організації ухвалює рішення про виключення (вибуття)  – виключенняписьменника з НСПУ відповідно до п. 3.7. цього Статуту – таке посилання не обов’язкове,  воно лише  загромаджує текст Статуту словесами;

й) обирає та припиняє повноваження заступників голови та секретарів НСПУ – це суперечить п. ґ) ст. 6.6 цього ж проекту, у якому унормовано: «З'їзд (загальні збори) НСПУ: ґ) за поданням голови НСПУ обирають заступників голови та секретарів НСПУ...», а також п. в) ст. 16 цього ж проекту.

6.13. Виконавчим органом Правління НСПУ є очолюваний головою НСПУ Секретаріат НСПУ, до якого входять голова, заступники голови і секретарі НСПУ, які працюють як наймані працівники або на безоплатній основі.

Строк повноважень Секретаріату НСПУ складає 4 роки  – а якщо відбудуться дострокові вибори голови і його команди? Тому вношу таку редакцію:  «Строк повноважень членів Секретаріату НСПУ настає з моменту обрання їх з’їздом або Правлінням НСПУ та припиняється після обрання нового голови НСПУ».

6.14. Секретаріат НСПУ скликається на засідання головою НСПУ при необхідності, але не рідше двох разів на місяць, або скликається Головою НСПУ – підкреслене вилучити –або на вимогу третини членів Секретаріату НСПУ невідкладно і є правомочним при наявності більше половини його членів.

Рішення Секретаріату НСПУ в межах його повноважень ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Секретаріату –,  засідання оформляються протокольно за підписом голови НСПУ і секретаря засідання Секретаріату НСПУ.

6.15. Секретаріат НСПУ:

а) здійснює поточну роботу НСПУ в період між засіданнями Правління НСПУ;

б) готує проекти планів роботи спілки і програм загальноспілчанських заходів, а також постанов, угод (договорів), статутів, положень, кошторисів, штатних розписів, іншої документації, опрацьовує питання порядку денного Правління та з’їзду НСПУ і пропонує їх для схвалення та уточнення – більш правильно – «на розгляд» Правлінням НСПУ;

в) організовує скликання та роботу Правління НСПУ;

г) забезпечує практичне виконання рішень, ухвалених з’їздом (загальними зборами), Правлінням та головою НСПУ;

ґ) розглядає питання щодо порушення членами НСПУ норм чинного законодавства України та цього Статуту та рекомендує Правлінню НСПУ ухвалити рішення щодо їх вибуття з НСПУ  це не компетенція Секретаріату НСПУ і підкреслене необхідно зняти;

д) вирішує інші питання, пов’язані із забезпеченням діяльності НСПУ в разі виникнення форс-мажорних ситуацій  на рівні держави форс-мажорні обставини, – а це війна, терористичні акти, масові заворушення, стихійні лиха, екологічні катастрофи, епідемії, чітко сформульовані з конкретними та усім зрозумілими правовими наслідками, визначає Кабінет Міністрів України. А що за юридичні норми будуть щодо «форс-мажорних ситуацій» у НСПУ? Хто визначатиме ці «форс-мажорні ситуації» і які юридичні наслідки матиме таке оголошення їх Секретаріатом НСПУ?

Аби не смішити широку громадськість своїм юридичним невіглаством, щоб не сказати гірше, пропоную підкреслене зняти.

6.16. Голова НСПУ:

а) представляє НСПУ в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах України, у відносинах з громадськими і творчими організаціями України, з іншими юридичними особами, а також у відносинах зі спорідненими організаціями інших держав;

б) за посадою є головою Правління НСПУ– це «для особливо тупих», чи що,  слід повторювати і так відоме? Пропоную цей пункт зняти

в) подає з’їзду НСПУ пропозиції щодо кількісного та персонального складу заступників голови НСПУ – про це ж дослівно у п. й) ст. 6.12 цього ж проекту, Секретаріату НСПУ та Правління НСПУ;

г) керує роботою Секретаріату НСПУ;

ґ) має право першого підпису, відкриває та закриває рахунки в установах банку;

д) видає накази про прийом на роботу та звільнення співробітників апарату НСПУ і його підрозділів після затвердження Правлінням НСПУ штатного розпису та кошторису НСПУ;

е) візує та підписує угоди про оренду приміщень та іншого майна НСПУ в межах своїх повноважень;

є) підписує на підставі відповідного рішення з’їзду (загальних зборів) документи про відчуження майна НСПУ.

6.17. Перебування члена НСПУ – зняти, бо не член НСПУ  не може бути головою НСПУ на посаді голови НСПУ обмежується двома термінами – додати «...підряд».

6.18. Голова НСПУ не може поєднувати свою посаду з іншою роботою сформульовано   юридично неграмотно, бо за логікою цієї пропонованої норми голова НСПУ не може виконувати будь-яку «іншу роботу», в тому числі  на дачі, не може допомагати сусіду,  будуватися і багато чого іншого, бо і то буде «інша робота» крім творчої та викладацької діяльності. Пропоную таку редакцію: «Голова НСПУ не може поєднувати свою посаду з державною службою, підприємницькою діяльністю, оплачуваною роботою на штатних посадах у державних, комунальних, приватних та громадських організаціях і фондах,крім творчої та викладацької діяльності».

6.19. Голова НСПУ має право скасовувати рішення заступників голови НСПУ, призупиняти рішення керівних органів обласних (територіальних) організацій НСПУ в разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів положеньдив. аргументи у абз. 2 ст. 5.1 проектуобласних (територіальних) організацій до розгляду цього питання і ухвалення відповідного рішення Секретаріатом  – це не його компетенція, тому підкреслене слід зняти  або Правлінням НСПУ, а при потребі — з’їздом (загальними зборами) НСПУ.

Додати: «Таке рішення голови НСПУ може бути оскаржене в суді.»

6.20. У випадку подання головою НСПУ заяви про відставку або невиконання ним без поважних причин своїх службових обов’язків протягом трьох календарних місяців – це порушення норм Кодексу законів про працю України  Правління НСПУ ухвалює рішення щодо проведення з’їзду (загальних зборів) НСПУ у тримісячний термін для його переобрання. На цей час обов’язки голови НСПУ згідно з ухвалою Секретаріату  – це не його компетенція. Лише «Правління НСПУ» тимчасово виконує один із його заступників чи секретарів НСПУ.

6.21. Контролюючим органом НСПУ є Ревізійна комісія НСПУ, яка обирається з’їздом (загальними зборами) НСПУ терміном на чотири роки і звітує перед ними. З числа обраних з’їздом (загальними зборами) НСПУ членів Ревізійної комісії обирається  – затверджуються обрані        членами Ревізійної комісії голова та секретар Ревізійної комісії.

Слід ввести далі нумерацію статей, якої чомусь немає.

6.22. Ревізійна комісія скликається головою Ревізійної комісії або головою НСПУ  – контролер не може залежати від контрольованого, бо це пряме порушення Закону.  Голова НСПУ  не має ніякого права і ні в який спосіб впливати на діяльність Ревізійної комісії, яка має повноваження від з’їзду НСПУ контролювати  роботу і голови СПУ. Навіть у випадку саботажу чи інших порушень з боку керівництва і членів Ревізійної комісії голова НСПУ має апелювати лише до з’їзду, оскільки лише з’їзду (загальним зборам) НСПУ вона підконтрольна і підзвітна  щонайменше один раз на рік.

6.23. Ревізійна комісія може бути скликана третиною від загальної кількості її членів або Правлінням НСПУ – контролер не може залежати від контрольованого, бо це пряме порушення Закону. Див. викладене кількома рядками вище.

6.24. До компетенції Ревізійної комісії НСПУ входять контроль за виконанням цього Статуту, рішень з’їзду (загальних зборів) НСПУ та Правління НСПУ – Ревізійна комісія НСПУ має контролювати не виконання рішень Правління, а законність його дій і рішень, дій і рішень Секретаріату і голови НСПУ, усіх структур НСПУ перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ.

6.25. Ревізійна комісія НСПУ має право перевіряти роботу всіх обласних (територіальних) організацій НСПУ та їхніх органів управління, підприємств, друкованих органів, видавництв тощо, виносячи результати перевірки на обговорення Секретаріату, Правління та з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

6.26. Засідання Ревізійної комісії НСПУ є правомочним за умови присутності на ньому більше половини загальної кількості її членів.

6.27. Рішення Ревізійної комісії НСПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів та оформляються протоколом, який підписують голова і секретар комісії.

6.28. Перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ або здійснення заходів контролю Ревізійною комісією НСПУ провадяться лише за наявності відповідного рішення Ревізійної комісії про початок такої перевірки або про початок здійснення заходів контролю – ця норма  проекту є незаконною, оскільки  кожен член Ревізійної комісії НСПУ,  як і кожен член НСПУ, має передбачене ст.19 «Звітність та інформація про діяльність творчих спілок»Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»  право цікавитися будь-яким питанням, що стосується діяльності творчої спілки. Тому пропоную її вилучити. Бо за нас це зробить Мінюст України з печальними для нас наслідками.

6.29. Ревізійна комісія не має право втручатись у господарську діяльність НСПУ  – що мається на увазі під терміном «втручатися у господарську діяльність»? Затребування документів для перевірки уже є втручанням. Тож або конкретизувати, у яку саме «діяльність» не має права втручатися Ревізійна комісія НСПУ, або зняти цю статтю взагалі.

6.30. Інформація та документи, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності

НСПУ або здійснення заходів контролю – а контроль не перевірка? Вилучити  цю тавтологію,можуть бути надані члену Ревізійної комісії в копіях на підставі відповідного рішення Ревізійної комісії – це є порушенням чинного законодавства України (див. кількома рядками вище)  і підкреслене має бути вилучене, далі вставити по тексту: «...за поданою на ім’я голови НСПУ  письмовою заявою, у  якій зазначається перелік необхідних документів, за актом приймання-передачі не пізніше трьох календарних днів з дня подання заяви».

6.31. Ознайомлення з оригіналами зазначених документів здійснюється в присутності головного бухгалтера НСПУ. Вилучення оригіналів первинних та інших  – необхідна конкретизація, яких саме «інших», бо під цей термін можна сховати що завгоднодокументів забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.32. Члени Ревізійної комісії НСПУ мають право брати участь у засіданнях інших виборних органів НСПУ з правом дорадчого голосу.

5.33 (6.33.) Принцип роботи Ревізійної комісії НСПУ поширюється на відповідні комісії обласних (територіальних) організацій НСПУ.

 

(VІІ). ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ НСПУ

І ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ – у Законі є такий розділ.  Але творці проекту перенесли його у проект, не особливо задумуючись, що  у Статуті НСПУ  слід викласти все ширше і в той же час конкретніше. Пропоную –

 

                   МАЙНО ТА КОШТИ НСПУ І ПОРЯДОК  ЇХ  ВИКОРИСТАННЯ

 

А «ДЖЕРЕЛА...»  – це лише кілька статей до цього розділу.

 

6.1 (7.1.) НСПУ є юридичною особою, неприбутковою організацією  - тут пропоную підкреслене зняти, а нижче про це слід викласти детально прописану статтю та має: фінансову самостійність, право розпоряджатися власними коштами, свою символіку, поточні рахунки в банку, круглі печатки, емблеми, штампи зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Правлінням НСПУ.

7.2. НСПУ може на основі чинного законодавства України набувати на території України і за її межами інші майнові та немайнові права.

7.3. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді НСПУ можуть бути в установленому законодавством порядку будинки творчості, лікувально-оздоровчі заклади, споруди, приміщення, автотранспорт, обладнання, інвентар, майно, грошові кошти та інші активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності НСПУ.

7.4. НСПУ має право з дотриманням чинного законодавства України для – щодонеприбуткових творчих спілок: провадити господарську (видавничу, поліграфічну), благодійну та інші види діяльності шляхом використання існуючих та створення нових необхідних для виконання статутних завдань госпрозрахункових підприємств, організацій, благодійних фондів тощо зі статусом юридичних осіб, здійснювати господарську діяльність в інший спосіб, що не суперечить закону; орендувати та здавати в оренду, надавати або брати в оперативне управління та користування земельні ділянки, майно і кошти; користуватися земельними ділянками, наданими на підставі чинного законодавства в постійне (безстрокове) користування, оренду НСПУ.

Слід додати: «НСПУ не несе відповідальності за майнові зобов’язання заснованих нею госпрозрахункових підприємств, організацій, благодійних фондів тощо зі статусом юридичних осіб, а останні не є відповідальними у майнових зобов’язаннях НСПУ.»

7.5. Відчуження нерухомого майна НСПУ з дотриманням чинного законодавства України проводиться згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

7.6. Для провадження діяльності господарських структур НСПУ Правління НСПУ за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, може створити господарський підрозділ НСПУ на чолі із заступником голови (секретарем) НСПУ з економічних питань, окремим штатом і фондом заробітної плати.

7.7. Заступник голови (секретар) НСПУ з економічних питань та очолюваний ним підрозділ підзвітні й підконтрольні голові, Секретаріату, Правлінню,  з’їзду (загальним зборам) та Ревізійній комісії НСПУ – оскільки текст викладено по субординації, то доцільно замість підкресленого викласти його у такій редакції: «...Ревізійній комісії НСПУ та з’їзду (загальним зборам) НСПУ».

7.8. НСПУ може одержувати фінансову допомогу з Державного бюджету України.

7.9. Оподаткування НСПУ як неприбуткової творчої спілки, її обласних (територіальних) організацій та їх підприємств здійснюється згідно із законодавством України про оподаткування неприбуткових творчих спілок.

7.10. Джерелами формування майна та коштів НСПУ є:

а) вступні й щорічні внески членів НСПУ;

б) винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

в) фінансування з Державного бюджету України;

г) майно колишньої Спілки письменників Союзу РСР, до якого належать розташовані на території України будинки, споруди, матеріально-технічні засоби, які станом на 24 серпня 1991 року згідно з правоустановчими документами перебували у віданні Спілки письменників колишнього Союзу РСР або у володінні чи користуванні відповідних республіканських або територіальних структур;

ґ) надходження від оренди майнових комплексів, будівель і приміщень та доходи від діяльності будинків творчості письменників, лікувально-оздоровчих закладів та інших створених НСПУ підприємств, друкованих органів, фондів тощо, що спрямовуються на виконання статутних цілей Спілки;

д) спеціальні відрахування до фондів НСПУ, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів письменників, які стали суспільним надбанням – це має під собою хоч якісь реальні підстави чи чиста фантазія без будь-яких правових актів під собою? Може. краще це взагалі не включати?

е) добровільні грошові та матеріальні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних;

є) інші не заборонені чинним законодавством України надходження.

7.11. Доходи (прибутки) НСПУ як неприбуткової організації та її обласних (територіальних) організацій відповідно до пункту 133.4.2 Податкового кодексу України  – краще вписати цю статтю у Статут НСПУ без посилання на цей пункт Податкового кодексу України, бо у Податковий кодекс майже щороку вносяться правки, і № пункту 133.4.2 може стати зовсім іншим. А у Статуті буде неточність використовуютьсявиключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.12. НСПУ, її обласні (територіальні) організації, підприємства, установи, організації, фонди тощо, які мають статус юридичної особи, ведуть податковий і бухгалтерський облік, кадрове діловодство та статистичну звітність, при використанні найманої праці дотримуються законодавства України про працю.

7.13. Забороняється відповідно до пункту 133.4.1 Податкового кодексу України здійснення розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів НСПУ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. – ця стаття   проекту повторює норму статті 7.11, тому доцільно об’єднати їх у одну і викласти у такій редакції:

«6.11. Доходи (прибутки) НСПУ як неприбуткової організації та її обласних (територіальних) організацій використовуються виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів НСПУ, працівників (крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.»

 

Сюди слід вставити пропущений розробниками Статуту розділ

      «VІI. РЕЄСТРАЦІЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО  СТАТУТУ НСПУ»

 

7.1. Статут НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ приймаються зїздом (загальними зборами) НСПУ.

7.2. Статут НСПУ, зміни і доповнення в Статут НСПУ, нова редакція Статуту НСПУ реєструються у встановленому законодавством України порядку.

7.3. Статут НСПУ, внесені у нього зміни й доповнення, нова редакція Статуту НСПУ  набирають чинності з дня державної реєстрації.

7.4. Діючий Статут НСПУ втрачає свій юридичний статус у випадках:

7.4.1. прийняття нової редакції Статуту НСПУ;

7.4.2. припинення НСПУ в передбаченому законодавством України порядку.

 

Далі розділ VІIІ. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  НСПУ 

 

8.1. Припинення діяльності НСПУ здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації.

8.2. Припинення діяльності НСПУ шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) здійснюється згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ, яке приймається двома третинами голосів зареєстрованих делегатів (учасників зборів);

8.3. Припинення діяльності НСПУ шляхом ліквідації здійснюється:

а)  згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ, яке приймається двома третинами голосів зареєстрованих делегатів (учасників зборів);

б) на підставі рішення суду в разі порушення НСПУзаконодавства України

у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

8.4. У разі припинення юридичної особи НСПУ (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або  перетворення) її активи передаються – ким і на яких підставах?  одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету  – то у яких випадках передаються іншим юридичним особам,  за якими  критеріями і в якому порядку, а в яких до бюджету і якого саме?

8.5. У разі ліквідації НСПУ питання про її активи, кошти і майно відповідно до чинного законодавства України вирішує Ліквідаційна комісія НСПУ, яку утворює з’їзд (загальні збори) з числа членів НСПУ.

Статті 8.4 і 8.5 не вичерпують юридичних аспектів припинення НСПУ, які слід передбачити у Статуті НСПУ. Нічого немає про борги НСПУ, які можуть бути у НСПУ на момент припинення, тобто не визначено, що робити не лише з активами, але і з пасивами при припиненні юридичної особи шляхом реорганізації або ліквідації, не визначено різні механізми при різних формах припинення та інші важливі аспекти.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

 

Запропонована невідомо ким, якоюсь безіменною і безликою «юридичною групою НСПУ», нова редакція Статуту НСПУ однозначно не пройде реєстрацію у Мінюсті України як така, що містить у собі численні порушення норм чинного законодавства України. Вона потребує кардинальної переробки. Тобто потрібно не виправляти наявні у ній недоліки й порушення – їх занадто багато, а створити нову редакцію Статуту НСПУ, яка б повністю відповідала чинному законодавству України.

У противному випадку нас жде черговий позачерговий з’їзд з великими фінансовими затратами на його проведення в умовах жорсткого цейтноту: якщо не зареєструємо новий, повністю відповідний чинному законодавству України Статут НСПУ до кінця цього року, то з 1 січня 2018 року будемо змушені платити податки, як високоприбуткове підприємство, – скажімо,  ресторан чи ломбард, і за місяць-два станемо банкрутами.

Чомусь у мене складається враження, що хтось, хто вдруге всупереч приписам Мінюсту України і просто здоровому глузду підсовує нам проект такого ж недолугого, не відповідаючого законодавству України Статуту НСПУ, саме цього й добивається, спихаючи всі негаразди на вигаданих «внутрішніх ворогів Спілки», щоб поховати її і остаточно роздерибанити залишки спілчанського, нашого з вами спільного майна. Вони мають для цього реальні можливості й важелі. А головне – ваше мовчазне рабське смирення.

Та все ж спробую до 28-го вересня з групою досвідчених юристів розробити новий альтернативний Статут НСПУ. Аби лишень ви захотіли його роз-глянути  і прийняти...

З повагою – Ан. Гай

 

24.09.2017

МИСТЕЦЬКИЙ ДЕСАНТ У ВОЇНІВ

Український фонд культури, який нещодавно відзначив 30-річчя свого створення, та Київська обласна організація Національної Спілки письменників України в пасхальні дні здійснили мистецькі десанти у військові частини Збройних Сил України, дислоковані на Київщині.

Одна з таких груп прибула до воїнів розквартированої у Білій Церкві 72-ї окремої механізованої бригади, більша частина особового складу якої тримає оборону проти регулярних російських військ і сепаратистів під Авдіївкою. Очолив групу заступник голови Правління УФК, голова Київської обласної письменницької організації  Анатолій Гай, який зі своїм сином Юрієм, також членом Національної Спілки письменників України,  випускає на передовій військовий інформаційний вісник бригади «Знамено перемоги» і пише книгу про одне з кращих військових з’єднань Українського війська, та член Правління Українського фонду культури, київська поетеса  Зоя Ружин.

До білоцерківців з великодніми пасками, яйцями, яблуками, цукерками  та іншими святковими смаколиками завітало більше двох десятків майстрів пісні та художнього слова з Києва і Київщини, а також священики храмів на київському Подолі: Святої Пирогощі отець Іван Грицюк та Святого Духа отець Петро Дулич. Вони розпочали урочисте пасхальне зібрання молитвою і проповіддю.

Військовий журналіст Анатолій Гай передав для бібліотеки і музею військової частини комплект підшивок фронтових військових видань, які за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України протягом року редагував спочатку у Волновасі, а потім у Авдіївці. 

Бурхливими оплесками зустріли присутні народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка Олеся Харченка, який подарував їм багато чудових українських пісень.  

У виконанні народної артистки України Раїси Недашківської прозвучало особливо актуальне нині, в умовах триваючої на сході України неоголошеної війни, могутнє слово Кобзаря про людиноненависницьку суть російського імперського великодержавництва, спрямованого  на утримання в рабській покорі не лише власного забитого, оглухлого й осліплого народу, а й народів-сусідів.

Головний редактор книжкового видавництва «Буква», наша землячка поетеса Галина Гай подарувала воїнам книги військової тематики українських письменників Василя Бондаря, Станіслава Бондаренка, Богдана Жолдака і нашого земляка-білоцерківця  Юрія Коваліва, випущені під її редагуванням наприкінці минулого року, а також нову власну поетичну збірку «І Вічність яблуком впаде», присвячену чоловіку й сину, які перебувають у складі 72-ї бригади на передовій як військові журналісти. Нікого не залишив байдужим прочитаний нею  вірш із цієї збірки «Солдату – Воїну Світла» про військову мужність  і жертовність  українського воїна-патріота.

Сяючими перлинками свята стали виступи жінки-мироносиці барда Інни Андріяш з Києва, яка порадувала присутніх чудовим голосом і майстерною грою на гітарі, під яку виконала багато популярних народних і власних пісень, в тому числі присвячених воїнам  АТО.

У барвистому народному одязі зі старовинними українськими піснями  виступили перед воїнами, які за віком доводились їм внуками і правнуками, учасниці  історико-мистецького  Центру «Стара школа» села Тарасівка Києво-Святошинського району. Його жителі поріднилися з воюючими на сході України воїнами 72-ї бригади  тим, що відремонтували й передали на фронт 25 одиниць  бойової техніки.  А учасниці аматорського колективу, в якому лише 80-річні бабусі – діти війни, крім старовинних пісень подарували присутнім у залі воїнам створену ними і видану Книгу пам’яті  про своїх батьків,  які полягли в роки війни з гітлерівськими загарбниками. 

Завершилося пасхальне свято у військовій частині, яке вела Зоя Ружин, освяченням воїнів і в канонічний християнський спосіб (солдати, сержанти й офіцери були освячені свяченою водою, приклались до привезених священиками святих  мощей), і народним ритуалом, із застосуванням древнього обряду, який виконала керівник історико-мистецького Центру «Стара школа» Валентина Сизон. 

Як ділилися згодом своїми враженнями  молоді люди у військових одностроях, щирі душпастирське, письменницьке,  артистичне  слово та задушевна пісня просвітлили їхні душі, а освячені пасхальні дарунки, які по завершенню дійства одержали від гостей господарі, нагадали рідну домівку, батьків, родину, яких нині, в тяжку воєнну пору,  доводиться боронити  на сході України від озброєного до зубів сусіда-ординця  – російського загарбника.

 

                                                                                                                                                             Олеся Курило

 

Українському фонду культури – 30 років

Члени Київської обласної організації Національної спілки письменників  щиро вітають членів найчисельнішого і найавторитетнішого благодійного фонду нашої держави – Українського фонду культури з 30-річчям від дня створення. 

І в мирний час, і  нині,  в умовах розв’язаної недружнім північним сусідом  неоголошеної війни,  митці – члени Фонду  дарують нам високі зразки української національної та світової культури, додають  сил, викликають у серцях гордість за наш працелюбний, талановитий, мужній народ.

Ми  пишаємося тим, що поруч з видатним поетом,  академіком, Героєм України Борисом Олійником біля витоків вашого Фонду стояв, видатний письменник і державний діяч  Олесь Гончар, а нині його членами є кілька письменників нашої обласної організації

На передовій лінії протистояння цивілізованого світу, до якого, долаючи всі перепони, йде Україна, і дикого, жорстокого, загарбницького  світу  новітньої російської орди на чолі з новоявленим Батиєм-Путіним, побували у складі делегації  НСПУ  і Фонду члени нашої організації Олександр Драндар та Сергій Шевченко, майже півтора року виконують свій громадянський обов’язок як військові журналісти заступник голови Правління Фонду і керівник нашої обласної письменницької організації  Анатолій Гай та активіст Фонду, член нашої організації  Юрій Гай.  

Готові й надалі співпрацювати з Фондом в усіх його великих справах.

Бажаємо активу Фонду щастя, здоров’я, здійснення усіх творчих задумів, а всім нам – якнайшвидшої перемоги  і  відновлення територіальної цілісності нашої держави.

 

За дорученням письменників Київщини – 

Правління КОО НСПУ

 

Додаткова інформація