ПОЛОЖЕННЯ Київської обласної організації Національної спілки письменників України

                              

 

ПОЛОЖЕННЯ

Київської обласної організації

Національної спілки письменників України

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Київська обласна організація Національної спілки письменників України (надалі – КОО НСПУ) об’єднує на добровільних засадах за професійними інтересами професійних письменників  Київської області з метою сприяння їм у творчій діяльності та захисті їхніх інтересів. 

1.2.  КОО НСПУ є територіальним осередком Національної спілки письменників України (надалі – НСПУ), діяльність якого поширюється на територію Київської області.

1.3.  КОО НСПУ є некомерційною творчою організацією.

1.4. КОО НСПУ здійснює свою діяльність на основі Декларації прав людини, Конституції  України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Статуту НСПУ, даного Положення, інших нормативних актів, що регулюють діяльність творчих спілок.

1.5. На засадах рівноправного і взаємовигідного партнерства КОО НСПУ співпрацює з державними і громадськими організаціями, творчими спілками, установами і підприємствами усіх форм власності, фондами та окремими фізичними особами.

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  Метою діяльності КОО НСПУ є сприяння професійним літераторам Київської облас-  ті –  її членам у творчій діяльності та захисті їхніх інтересів.

2.2. КОО НСПУ піклується про освоєння, збереження і примноження надбань української літератури як складової національної культури, а також набутків літератур інших етносів краю, сприяє перекладу їхніх творів українською мовою. КОО НСПУ сприяє пріоритетному розвиткові й захисту української мови, збереженню національної духовної спадщини.

2.3.  КОО НСПУ може співпрацювати на договірних засадах з письменницькими організаціями, що діють в Україні та за її межами, здійснювати прямі міжнародні зв'язки із зарубіжними організаціями та асоціаціями письменників, діяльність яких не суперечить статутним засадам НСПУ.

2.4. КОО НСПУ в рамках чинного законодавства України і в межах своєї компетенції  бере участь у громадсько-політичному житті регіону та України, відстоює принципи демократії, свободи слова, совісті, політичних поглядів і творчих методів; вважає, що свобода творчості несумісна з адміністративним втручанням держави чи будь-якої політичної партії у справи НСПУ та її територіальних осередків.

2.5. КОО НСПУ в рамках статусу некомерційної професійної творчої організації бере участь у випуску інформаційних матеріалів, видавничій діяльності, в тому числі з іноземними  видавцями, фондами і організаціями, пропагує в різних формах творчі надбання української літератури, співпрацює із засобами масової інформації.

2.6. КОО НСПУ проводить творчі семінари, конференції, симпозіуми, літературні свята, фестивалі, ювілейні, громадсько-політичні заходи, регіональні та міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку культурного співробітництва, духовного взаємозбагачення народів.

2.7. КОО НСПУ може входити в установленому порядку до інших громадських організацій, кооперуватися з творчими спілками з метою здійснення своїх статутних цілей.

2.8. КОО НСПУ вважає одним з головних завдань плекання талантів, поповнення своїх рядів молодою творчою зміною, дбає про її творчу і соціальну захищеність. З цією метою бере під правовий, творчий і моральний захист літературні студії, асоціації та об'єднання на території області, що виявляють бажання співпрацювати з КОО НСПУ. 

2.9. КОО НСПУ оголошує творчі конкурси, запроваджує і присуджує засновані нею чи з її участю літературні премії, представляє своїх кандидатів до державних нагород та почесних звань, на здобуття українських та міжнародних літературних  премій в установленому порядку.

2.10. КОО НСПУ входить з пропозиціями до органів державної та місцевої влади з питань своєї статутної діяльності, може брати участь у виробленні рішень органів державної влади і управління з питань, що входять в її  компетенцію.

2.11. КОО НСПУ у відповідності із Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» і Статутом НСПУ ставить перед Правлінням НСПУ питання про створення своїх первинних організацій – міських і районних письменницьких організацій на території Київської області при наявності не менше трьох членів НСПУ, що постійно проживають у місті чи районі й письмово виявили бажання створити таку організацію.

2.12. КОО НСПУ може виступати засновником або співзасновником підприємств, прибуток від діяльності яких використовуватиметься на її статутні цілі.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В КОО НСПУ

3.1. КОО НСПУ ґрунтується на засадах індивідуального членства у НСПУ в рамках Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Статуту НСПУ, цього  Положення  та «Положення про прийом до Національної спілки письменників України».

3.2. Членом КОО НСПУ може бути член НСПУ, який постійно проживає в одному з населених пунктів Київської області, висловив бажання бути членом КОО НСПУ, визнає Статут НСПУ і це Положення та зобов'язується їх виконувати.

3.3. Член КОО НСПУ може бути членом інших творчих спілок, організацій та об'єднань, в т.ч. закордонних, діяльність яких не спрямована проти НСПУ і не суперечить інтересам України як незалежної держави. 

3.4. КОО НСПУ шляхом підбору і навчання літературно обдарованої молоді готує її до вступу в  НСПУ.

3.5. Кандидат на вступ до НСПУ, котрий має вік не менше 18 років, видав не менше двох власних художніх книг з ISBN і згідно зі Статутом НСПУ має на це право, подає до Президії КОО НСПУ:

3.5.1. заяву на ім'я Правління НСПУ з проханням прийняти до НСПУ та визнанням і під-тримкою її Статуту;

3.5.2. заповнений листок обліку кадрів;

3.5.3. автобіографію;

3.5.4. три рекомендації членів НСПУ зі стажем не менше 3-х років членства в НСПУ;

3.5.5. рекомендацію міської або районної організації НСПУ (при їх наявності за місцем проживання претендента);

3.5.6. дві фотокартки  розміром 3 х 4 см,  дві фотокартки  розміром 4 х 6 см і одне художнє кольорове фото довільного формату;

3.5.7. по чотири примірники виданих літературних творів та при наявності – рецензії і відгуки на них;

3.5.8. список книг та публікацій у періодичних виданнях (в порядку опублікування спочатку книг з указанням їх назви, жанру, видавництва, року видання і обсягу, потім публікацій у ЗМІ  з указанням назви твору, назви і № ЗМІ та дати опублікування).

3.6. Президія КОО НСПУ готує питання і виносить на розгляд Правління та загальних зборів членів КОО НСПУ.

3.7. Загальні збори КОО НСПУ після широкого обговорення творчого доробку претендента на членство в НСПУ індивідуально таємним голосуванням приймають рішення щодо надання  йому рекомендації.

3.8. Рішення про надання рекомендації приймається 2/3 голосів учасників загальних зборів членів КОО НСПУ. 

3.9. Обласна організація надсилає справу літератора до Всеукраїнської приймальної комісії НСПУ разом з витягом із відповідного протоколу загальних зборів про надання рекомендації. 

3.10. Остаточне рішення про прийняття в НСПУ приймає Правління НСПУ. З дня прийняття Правлінням НСПУ позитивного рішення настає членство в НСПУ.

3.11. Прийнятим у члени НСПУ в урочистій обстановці вручаються квитки встановленого зразка.

3.12. Член КОО НСПУ має право:

3.12.1. обирати і бути обраним у керівні й ревізійні органи КОО НСПУ та НСПУ;

3.12.2. рекомендувати до вступу в НСПУ інших літераторів після 3-х років членства в НСПУ;

3.12.3. вносити пропозиції, висловлювати свою думку з усіх питань життєдіяльності ...ОО  НСПУ та НСПУ;

3.12.4.  отримувати всі відомості про роботу КОО НСПУ,  НСПУ та їх виконавчих органів;

3.12.5.  користуватися матеріальною підтримкою КОО НСПУ та НСПУ;

3.12.6. встановлювати прямі контакти і зв'язки з видавництвами, в т.ч. зарубіжними;

3.12.7. утворювати на громадських засадах різні творчі асоціації та об'єднання, що діють в межах Статуту НСПУ та даного Положення  КОО НСПУ;

3.12.8. Відстоювати через КОО НСПУ та НСПУ свої права на свободу творчості, друку та в інших випадках при порушенні своїх законних прав та інтересів державними органами, видавництвами, засобами ЗМІ, іншими юридичними та фізичними особами;

3.12.9. апелювати до керівних і виконавчих органів КОО НСПУ та НСПУ з приводу особистих та загально спілчанських питань.

3.13. КОО НСПУ виступає з поданнями щодо своїх членів, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної літератури, культури і мистецтва, про відзначення літературними преміями, стипендіями, галузевими і державними нагородами.

3.14.  Члену КОО НСПУ для творчої праці згідно зі ст. 6  Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» передбачена окрема кімната (кабінет) або додаткова житлова площа розміром не менше 20 кв. м., що оплачується в одинарному розмірі.

3.15. Члену КОО НСПУ гарантується соціальний захист згідно з діючим законодавством України, а також за статутними положеннями КОО НСПУ та НСПУ відповідно до їхніх матеріальних можливостей.

3.16. Член КОО НСПУ зобов'язаний:

3.16.1. дотримуватись вимог Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Статуту НСПУ, Положення КОО НСПУ, загальнолюдських прав, принципів моралі, честі й совісті, професійної гідності та письменницької етики;

3.16.2. брати участь у творчому житті організації, сприяти вирішенню завдань КОО НСПУ та НСПУ;

3.16.3. при прийнятті в НСПУ сплатити в бухгалтерію НСПУ вступний внесок і річний членський внесок за рік вступу. В подальшому – систематично платити щорічні членські внески, які залишаються в розпорядженні КОО НСПУ. Суму вступного внеску і річних членських внесків встановлює Правління НСПУ;

3.16.4. при виїзді на постійне проживання за межі Київської області чи України письмово повідомити про це голову КОО НСПУ та розрахуватися по сплаті членських внесків і інших майнових зобов’язаннях щодо КОО НСПУ.

3.17.  При несплаті письменником членських внесків та неучасті без поважних причин у житті КОО НСПУ і НСПУ більше двох років підряд КОО НСПУ протокольним рішенням загальних зборів порушує перед Правлінням НСПУ питання про виключення цього письменника з НСПУ.

3.18. Членство в КОО НСПУ може бути припинене у зв'язку з:

3.18.1. вибуттям члена КОО НСПУ на постійне проживання за межі Київської області;

3.18.2. оформленим письмовою заявою небажанням перебувати у складі НСПУ;

3.18.3.  грубим порушенням вимог Статуту НСПУ та Положення КОО НСПУ;

3.18.4. аморальним вчинком, несумісним з членством у НСПУ;

3.18.5. антиконституційною діяльністю, спрямованою на ліквідацію державної незалежності України.

3.18.6. смертю члена НСПУ, який перебуває на обліку в КОО НСПУ.

3.19. Остаточне рішення про виключення з НСПУ приймає Правління НСПУ за поданням загальних зборів КОО НСПУ. 

3.20. Рішення про виключення з НСПУ може бути оскаржене до з’їзду (загальних зборів) НСПУ. 

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОО НСПУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Органами управління КОО НСПУ є:

4.1.1. загальні збори;

4.1.2. Правління;

4.1.3. Президія; 

4.1.4. голова.

4.2. Вищим органом КОО НСПУ є загальні збори, які скликаються один раз на рік, а звітно-виборні – один раз на чотири  роки.

4.3. Позачергові загальні збори можуть бути скликані:

4.3.1.  головою КОО НСПУ;

4.3.2. Правлінням КОО НСПУ;

4.3.3. на письмову вимогу не менше третини членів КОО НСПУ.

4.4. Збори вважаються правочинними, якщо у них особистою явкою бере участь половина членів КОО НСПУ + 1 член.

4.5. Рішення загальних зборів КОО НСПУ приймаються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на зборах членів КОО НСПУ і протоколюються. 

Вибори голови КОО НСПУ здійснюються лише таємним голосуванням. 

Рішення про ліквідацію КОО НСПУ та щодо надання рекомендації для вступаючих в НСПУ  приймаються таємним голосуванням 2/3 голосів учасників загальних зборів членів КОО НСПУ.

4.6. Загальні збори  КОО НСПУ:

4.6.1.  обговорюють і приймають річний план роботи, рішення з найважливіших питань діяльності КОО НСПУ, розвитку літературного процесу, участі письменників у громадському житті, визначають перспективні напрямки роботи та ін.;

4.6.2. заслуховують, обговорюють і затверджують звіти Правління, Президії, Голови КОО НСПУ, Ревізійної комісії КОО НСПУ, при наявності – обласного відділення Літературного фонду та інших підрозділів, створених  КОО НСПУ, оцінюють роботу її виконавчих органів;

4.6.3. обирають на альтернативній основі голову КОО НСПУ терміном на чотири роки. 

4.6.4. обирають Правління і Ревізійну комісію КОО НСПУ та її голову терміном на чотири роки;

4.6.5. за поданням голови КОО НСПУ затверджують Президію КОО НСПУ;

4.6.6. розглядають питання про прийняття у НСПУ чи виключення з НСПУ, створення і ліквідацію первинних організацій КОО  НСПУ;

4.6.7. приймають рішення про внесення змін у Положення КОО НСПУ та про  припинення діяльності КОО НСПУ шляхом реорганізації або ліквідації. 

4.7.  Виборні органи КОО НСПУ в період між звітно-виборними зборами можуть оновлюватися шляхом виведення пасивних або вибулих та кооптування рішенням Правління КОО НСПУ найактивніших членів КОО НСПУ з наступним затвердженням загальними зборами.

4.8. Про місце і час проведення загальних зборів та їхній порядок денний Президія КОО НСПУ зобов'язана повідомити своїм членам не менш як за два тижні до проведення зборів.

4.9. При неможливості взяти з поважних причин особисту участь у загальних зборах члени КОО НСПУ мають право не менш як за три дні до зборів передати голові, а при його відсутності особі, що виконує його обов'язки, письмову заяву зі своїми міркуваннями щодо запропонованих до порядку денного питань. Заява зачитується на зборах членів КОО НСПУ та обговорюється перед прийняттям загальними зборами рішення по обговорюваному питанню. 

4.10. У період між загальними зборами вищим органом КОО НСПУ є Правління, чисельний склад якого встановлюють звітно-виборні збори членів КОО НСПУ.

4.11. Правління КОО НСПУ:

4.11.1. розглядає та розв'язує найважливіші питання діяльності КОО НСПУ, за винятком тих, які відносяться до компетенції загальних зборів;

4.11.2. скликає збори на умовах, передбачених цим Положенням;

4.11.3. за поданням голови затверджує заступника, відповідального секретаря та інших посадових осіб КОО НСПУ;

4.11.4. затверджує склад Президії КОО НСПУ;

4.11.5. у виняткових випадках, з наступним затвердженням загальними зборами КОО НСПУ, вносить зміни і доповнення до Положення КОО НСПУ;

4.11.6. вирішує питання про вступ у різні творчі об 'єднання та фонди і вихід з них;

4.11.7. розподіляє між своїми членами обов'язки і контролює їх виконання;

4.11.8. ухвалює рішення про створення госпрозрахункових періодичних видань, видавництв, установ, організацій, підприємств і затверджує статути (положення) про їхню діяльність;

4.11.9. звертається до Правління НСПУ з клопотанням про створення та ліквідацію первинних організацій КОО НСПУ. Міські, районні та міськрайонні відділення НСПУ на території Київської області підпорядковуються КОО НСПУ і керуються у своїй діяльності цим Положенням та Положенням первинної письменницької організації, затвердженим Правлінням НСПУ, без набуття статусу юридичної особи.

4.12. Засідання Правління КОО НСПУ, які веде голова чи його заступник, скликаються не рідше одного разу на квартал.

4.13. Голова чи виконуючий його доручення член Президії КОО НСПУ повідомляє членів Правління про засідання та порядок денний не пізніше, як за два тижні до його скликання.

4.14. Члени Правління КОО НСПУ користуються правами і обов'язками, передбаченими цим Положенням.

4.15. Засідання Правління правочинні при наявності половини його членів + 1 член.

4.16. Рішення Правління  приймаються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів і протоколюються. При рівній кількості голосів «ЗА» і «ПРОТИ» голос голови КОО НСПУ вважається вирішальним.

4.17. У період між засіданнями Правління поточною діяльністю КОО НСПУ керує Президія у складі голови, заступника голови та відповідального секретаря КОО НСПУ.

Засідання Президії КОО НСПУ збираються при потребі.

4.18.  Голова КОО НСПУ:

4.18.1. представляє без довіреності КОО НСПУ у законодавчих, виконавчих та судових органах, в господарських структурах усіх форм власності, в громадсько-політичних об'єднаннях і творчих спілках, в стосунках з юридичними і фізичними особами  України і зарубіжних країн;

4.18.2. має право підпису на всіх, в тому числі банківських, документах КОО НСПУ; 

4.18.3. пропонує Президії кандидатури заступника голови та відповідального секретаря, які є робочою Президією КОО НСПУ, а також при потребі інших посадових осіб КОО НСПУ;

 4.18.4. в межах штатного розпису приймає та звільняє з роботи  штатних працівників КОО НСПУ, при наявності обласного відділення Літфонду НСПУ – його голову;                                                  

4.18.5. керує роботою Правління, Президії та штатних працівників КОО НСПУ;

4.18.6. видає накази та розпорядження з усіх питань життєдіяльності КОО НСПУ, в т.ч. про прийняття на роботу і звільнення штатних працівників КОО НСПУ;

4.18.7.  розпоряджається фінансами і майном КОО НСПУ;

4.18.8. має право призупинити виконання рішень, які суперечать діючому законодавству України, Статуту НСПУ та цьому Положенню:

–  загальних зборів і керівників місцевих осередків КОО НСПУ до розгляду спірного питання Правлінням КОО НСПУ;

–  загальних зборів КОО НСПУ  до розгляду спірного питання Правлінням НСПУ.

4.19. Голова КОО НСПУ має право обиратися на цю посаду не більше двох термінів підряд.

4.20. За усним чи письмовим розпорядженням голови його обов'язки виконує заступник  або відповідальний секретар  КОО НСПУ. Голова КОО НСПУ вправі відмінити рішення, прийняті у його відсутність. 

4.21. Заступник голови та відповідальний секретар КОО НСПУ працюють на оплачуваній або безоплатній посаді під безпосереднім керівництвом голови і займаються поточними справами КОО НСПУ в рамках своєї компетенції. Вони забезпечують виконання рішень загальних зборів і Правління, наказів, доручень та розпоряджень голови КОО НСПУ. 

4.22. Контроль за роботою керівних органів КОО НСПУ здійснює Ревізійна комісія КОО НСПУ, яка  обирається загальними зборами членів КОО НСПУ і підзвітна їм. 

4.23. До компетенції Ревізійної комісії входить контроль за виконанням цього Положення;  рішень зборів та Правління; за фінансово-господарською діяльністю КОО НСПУ; при наявності – обласного відділення Літфонду НСПУ та інших підрозділів і підприємств, створених за участю  КОО НСПУ; надходженням коштів та їх використанням. Результати перевірок виносяться на обговорення Президією, Правлінням та загальними зборами  членів КОО НСПУ.

4.24. Голова, заступник та члени Ревізійної комісії мають право брати участь в засіданнях Президії та Правління КОО НСПУ з правом дорадчого голосу.

 

V. ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО, КОШТИ КОО НСПУ

5.1.  КОО НСПУ як територіальний (місцевий) некомерційний професійний творчий осередок НСПУ функціонує на засадах самоврядування, користується підтримкою в організаційно-творчій та фінансово-господарській діяльності з боку голови, Секретаріату та Правління НСПУ.  КОО НСПУ має право отримувати фінансову допомогу з місцевих бюджетів у встановленому законом порядку.

5.2.  КОО НСПУ має статус юридичної особи, круглу печатку, штампи, емблему зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Правлінням КОО НСПУ, поточні рахунки в банківських установах. 

5.3.  КОО НСПУ може від свого імені відповідно до чинного законодавства набувати майнові та інші немайнові права. У власності, володінні, користуванні, експлуатації, управлінні, в оренді КОО НСПУ, її організацій і підприємств можуть перебувати в установленому порядку будинки творчості, рухоме й нерухоме майно, обладнання, інвентар видавничого, просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності КОО НСПУ.

5.4.  КОО НСПУ може створювати підприємства для реалізації мети і завдань, визначених у Положенні КОО НСПУ, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. КОО НСПУ має повну фінансову самостійність, вільно розпоряджається власними  коштами, створює фонди, необхідні для виконання своїх завдань і рішень. 

5.6. Джерелами формування майна і коштів КОО НСПУ є:

5.6.1. щорічні членські внески членів КОО НСПУ;

5.6.2. винагороди  за управління  майновими   правами  суб’єктів авторського  права  і  (або)  суміжних  прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (3792-12); (Абзац третій  статті 21 в редакції  Закону  № 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004);

5.6.3. доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності створених за участю КОО НСПУ товариств, підприємств, друкованих органів тощо, які спрямовуються на виконання статутних цілей КОО НСПУ;

5.6.4. добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, у грошовій та натуральній формі, кошти цільового призначення, благодійні гранти;

5.6.5. гранди, цільова фінансова допомога з обласного та місцевих  бюджетів  у встановленому законом порядку;

5,6.6. інші законні надходження.

5.7. Кошти  КОО НСПУ використовуються:

5.7.1. на реалізацію загальноукраїнських та регіональних цільових програм, на літературно-мистецьку, видавничо-рекламну, меморіально-пам'яткову, культурно-освітню та благодійну мету;

5.7.2.  на проведення презентацій, літературних  свят, фестивалів та інших творчих і розважальних заходів;

5.7.3.  на придбання необхідних матеріалів, технічних засобів, обладнання, канцтоварів, рухомого і нерухомого майна, а також на поштово-телефонні, транспортні затрати, оренду приміщень, тощо;

5.7.4.  на літературно-мистецькі відрядження, перебування у будинках творчості, удосконалення фахового рівня, навчання талановитої молоді та дітей;

5.7.5.  на одноразові, періодичні та постійні матеріальні допомоги, стипендії, премії;

5.7.6. на поліпшення соціально-побутового становища письменників.

5.8. При здійсненні господарської діяльності КОО НСПУ веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому порядку.

5.9. КОО НСПУ не відповідає по зобов’язаннях  голови, Секретаріату та Правління НСПУ, як і голова, Секретаріат та Правління НСПУ не відповідають по зобов’язаннях КОО НСПУ. 

5.10. Порушення законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну і карну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

VI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ У ПОЛОЖЕННЯ КОО НСПУ

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться  згідно з цим Положенням і реєструються в порядку, передбаченому ст.ст. 10, 12 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».

VIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОО НСПУ

7.1. Припинення діяльності КОО НСПУ здійснюється:

7.1.1. згідно з рішенням загальних зборів членів КОО НСПУ про припинення діяльності шляхом реорганізації відповідно до цього Положення;

7.1.2. згідно з рішенням загальних зборів членів КОО НСПУ про припинення діяльності шляхом ліквідації відповідно до цього Положення;

7.1.3. на виконання рішення суду, що набуло законної сили.

7.2.  У разі припинення діяльності КОО НСПУ питання про кошти і майно вирішує ліквідаційна комісія, яку створюють загальні збори КОО НСПУ з числа своїх членів.

7.3. У разі реорганізації КОО НСПУ майно передається організації-правонаступнику. Коли вона відсутня – реалізується в установленому законом порядку. 

7.4. У разі ліквідації КОО НСПУ майно реалізовується за колегіальним рішенням створеної загальними зборами КОО НСПУ ліквідаційної комісії.

7.5. Кошти КОО НСПУ, в тому числі одержані від реалізації майна, можуть бути використані лише на цілі, пов'язані з розвитком відповідної галузі мистецтва – літератури.

VIІІ. ЮРИДИЧНА АДРЕСА КОО НСПУ

01601, м. Київ? вул. Банкова, 2, Будинок письменників. Сайт – www.koonspu.org

Положення КОО НСПУ прийняте установчими зборами Київської обласної організації Національної спілки письменників України 17 червня 2003 року.

Нова редакція Положення прийнята загальними зборами Київської обласної організації Національної спілки письменників України 25 травня 2013 року.

Нова редакція Положення Київської обласної організації Національної спілки письменників України прийнята загальними зборами членів КОО НСПУ «.......» .......................................  2015 року у зв’язку з приведенням його у відповідність з прийнятою 29 листопада 2014 року VII позачерговим з’їздом Національної спілки письменників України новою редакцією Статуту Національної спілки письменників України, зареєстрованою Міністерством юстиції України 11 червня 2015 року (наказ № 932/5, свідоцтво № 5).

 

 

 

 

 

Додаткова інформація